Exekuce

Jedním ze způsobů provedení exekuce exekutorem je srážka ze mzdy. Tato exekuce může být nařízena soudem, exekutorem, nebo finančním úřadem.

Z exekuce na plat vyplývá povinnost zaměstnavatele provádět srážky ze mzdy zaměstnance v přesně vypočítaných splátkách. Výši strhávané částky zaměstnavatel (mzdová účetní) vypočítá dle občanského soudního řádu, nebo o tento výpočet může zaměstnavatel požádat exekutorský úřad. Tuto částku pak zaměstnavatel posílá exekutorskému úřadu k umořování dlužné částky dlužníka.

Srážku ze mzdy je zaměstnavatel povinen provádět od okamžiku, kdy si převezme exekuční příkaz.

Výpočet srážky

Způsob výpočtu částky, kterou je povinen zaměstnavatel srazit je popsána v občanském soudním řádu.
Částku, která bude zaměstnanci sražena musí stanovit mzdová účetní, Kaskáda tento výpočet neřeší.

Co Kaskáda pro řešení exekucí poskytuje

Zadání opakované složky mzdy pro exekuci v Kaskádě

Zadání složky v datech období při zpracování mezd

V případě, že

Změna opakované složky v okamžiku, kdy exekuce nabyla právní moci

Toto se týká pouze exekucí, které v okamžiku zadání nenabyly právní moci a u nichž byla použita forma úhrady "Zadržený BP".

V okamžiku, kdy zaměstnavatel obdržel rozhodnutí o nabytí právní moci, pak

Přehled o aktuálním stavu zadržených exekucí

Zadržené exekuce jsou evidovány prostřednictvím interních dokladů o srážkách, které vznikají podle šablony "Srážky ze mzdy zadržené" a v účetnictví je aktuální stav těchto závazků evidován na účtu, který figuruje v hlavičce této šablony, potažmo pak v dokladech, které z této šablony vznikly.

Pro přehlednou informaci o celkovém stavu i podrobných rozpadech dle dokladů nebo zaměstnanců

Sledování průběhu exekuce

Příbuzná témata: