Podpora ISDS (informační systém datových schránek) v Kaskádě

Datová schránka je novým způsobem elektronické komunikace občanů s úřady v rámci České Republiky. Pokud jste se s tímto pojmem dosud nesetkali, doporučujeme prostudovat obecné informace poskytované Ministerstvem vnitra na http://www.datoveschranky.info/cz/caste-dotazy/.

Datová schránka není to samé jako e-mailová schránka, slouží však k podobnému účelu. Komunikace přes Datovou schránku je spolehlivá, bezpečná a z právního hlediska závazná.

Kaskáda umožňuje příjem a odeslání datové zprávy do datové schránky prostřednictvím přijímače a odesílače zásilek (více dále) za předpokladu, že má uživatel zřízenou datovou schránku.

Pojmy

Způsob přihlášení do datové schránky

Požadavky na počítačové prostředí pro přístup k datové schránce

Zprovoznění v Kaskádě

Datová schránka je v Kaskádě řešena pomocí distribučního seznamu, který je pro tyto účely speciálně upraven.

Při vytváření nového distribučního seznamu program zobrazí dialog, ve kterém je nutné určit, že bude představovat datovou schránku ISDS. Typ distribučního seznamu nelze dodatečně změnit.

Celý proces zprovoznění přístupu do ISDS je netriviální a vyžaduje jisté znalosti o fungování Kaskády a ISDS. S celým tímto procesem vám pochopitelně rádi pomůžeme formou služby na místě u zákazníka.

Příjem datové zprávy

Příjem datové zprávy do Kaskády probíhá stejně, jako příjem jakékoliv e-mailové zásilky s tím rozdílem, že přijímač zásilek tuto zprávu přijme nikoliv z POP3 serveru, ale ze systému ISDS.

Přijímač v pravidelných intervalech kontroluje datové schránky a pokud existují nějaké nové datové zprávy, přečte je a uloží do databáze. Interval výběru není shodný s intervalem výběru POP3 schránek, neboť dle autorů ISDS je doporučeno Datové schránky vybírat pouze jednou až třikrát denně. Ve výchozím stavu je interval výběru Datových schránek šedesátkrát delší než interval výběru POP3. Poměr intervalu výběru ISDS a POP3 lze nastavit v Konfiguraci mailsystému na kartě Obecné,box ISDS (datové schránky).

Na základě nastavení parametru Příchozím DZ nastavovat skup.vlastnictví stejně jako jiným zásilkám v konfiguraci mail-systému, program ne/nastaví příchozí datové zprávě skupinové vlastnicví.
To může mít vliv na právo zobrazení datové zprávy u jenodnotlivých uživatelů.

Při příjmu Datové zprávy má přijímač možnost se ze systému ISDS dozvědět informace o odesílateli - především jméno, poštovní adresu, případně IČO. To lze využít v případě, že přijímač obdržel zprávu, jejíž adresu odesílatele ještě nezná (není v Kaskádě uložena). Pokud je odesílatel neznámý a zároveň

Odeslání datové zprávy

Odeslání datové zprávy probíhá obdobně jako odeslání e-mailu. Jediným rozdílem je, že jedna Datová zpráva může mít pouze jednoho příjemce (omezení ISDS).

Po odeslání Datové zprávy se čeká na její zpracování systémem ISDS, který musí nejprve potvrdit, že zpráva je v pořádku pro průchod systémem. Pokud zpráva neobsahuje viry, obsahuje přílohy pouze povoleného typu, pokud jsou v pořádku veškeré potřebné údaje, je zpráva systémem přijata a její podepsaná verze je stažena a uložena do Kaskády. Podepsaná verze odeslané Datové zprávy zaručuje, že zpráva skutečně prošla do ISDS.

Následně je v pravidelných intervalech kontrolováno, zda zpráva byla doručena adresátovi, či zda došlo k nějakým jiným změnám stavu. O každé změně je autor datové zprávy (odesílatel) informováni avízem na odeslanou Datovou zprávu.

Zadání ID datové schránky u kontaktů, s nimiž budete komunikovat prostřednictvím ISDS

Aby bylo možné příslušnému kontaktu odeslat datovou zprávu, je nutné mít u něj zapsané ID datové schránky. Nutným předpokladem je, že již v Kaskádě existuje distribuční seznam představující datovou schránku.

Samotné zadání ID datové schránky provedete v dialogu Elektronické adresy kontaktu, kde vytvoříte novou el. adresu typu "Datová schránka".

Pokud si chcete ověřit správnost zadávaného ID datové schránky, nebo najít ID datové schránky některého z Vašich kontaktů, je za tímto účelem možné použít vyhledávač, který je k dispozici na stránkách Portálu veřejné správy v sekci Informace pro občany České republiky, zde je odkaz na "Seznam datových schránek". Zde je možné využít dostupná filtrování a vyheldávání podle Vámi zadaných údajů.

Vytvoření a odeslání nové datové zprávy

Vytvoření datové zprávy lze u jakéhokoliv objektu v Kaskádě, jehož aktér má v seznamu elektronických adres ID datové schránky.
Volba pro vytvoření nové datové zprávy "Nová datová zpráva (do ISDS)" je k dispozici v prohlížeči objektu v panelu nástrojů / podnabídce tlačítka pro vytvoření nového souvisejícího objektu nebo v menu Soubor / Nový související.

Nabídka šablon datové zprávy

Vzhledem k tomu, že datová zpráva má vždy pouze jedinou cílovou adresu a ta je uživatelem zvolena hned v první fázi tvorby datové zprávy, program v nabídce šablon uvede pouze ty, které

Obsah datové zprávy - přílohy

Přílohy mohou být pouze v určitém formátu a maximální velikost všech příloh musí být menší než 10 MB. Výčet povolených formátů příloh datové zprávy stanovuje Vyhláška č.194/2009 Sb. (jsou to např. formáty txt, rtf, doc, pdf, xml). Aktuální seznam povolených příloh Datové zprávy je k dispozici na http://www.ctu.cz/cs/download/aktualni_informace/pripustne_formaty_elektronickeho_podani_09-2011.pdf.

Příbuzná témata: