Mail-systém v Kaskádě note_blue.jpg(995 b)

Práce s elektronickými Zásilkami (e-maily) v Kaskádě není pouze jakýmsi doplňkem, který by zprostředkovával vytvoření zásilky prostřednictvím externího mail-systému.

Naopak - Kaskáda poskytuje uživatelům v prohlížeči Zásilky kompletní funkcionalitu odpovídající programům označovaným obecně jako e-mailový klient. Přijaté i odeslané zásilky uchovává ve své databázi, v rámci které jsou organizovány složky, uživatelé....

Samostatnou kapitolou je formátování textu v internetových zásilkách, neboť e-mailová komunikace není ani zdaleka exaktní disciplínou, ve které by platila jednoznačná a všemi respektovaná pravidla. Přinejmenším administrátor mail-systému Kaskády by měl tuto problematiku prostudovat a dobře pochopit.

Odesílání i příjem zásilek velmi těsně souvisí s bází Kontaktů evidovaných v Kaskádě. Vzhledem k tomu, že Kontakty představují jednu ze základních informačních hodnot každé organizace, představují aktéry převážné většiny činností (procesů), které se v organizaci odehrávají, je využití těchto informací při odesílání i příjmu zásilek nanejvýš užitečnou vlastností. Na jedné straně jsou zde v maximální míře využity evidované elektronické adresy Kontaktu na straně druhé můžete velmi snadno při práci se zásilkami bázi Kontaktů doplňovat a upřesňovat.

A co je nejdůležitější? Zásilky, jakožto jeden z mnoha druhů kaskádních objektů, jsou nedílnou součástí vaší informační báze s vazbami na Kontakty, Procesy, Dokumenty a libovolné další kaskádní objekty.

Práce uživatele s e-maily v Kaskádě není v žádném případě závislá na počítači, na kterém v danou chvíli uživatel pracuje. E-maily jsou uloženy v databázi a nikde jinde (nic není např. na pevném disku uživatelské stanice). Rozhodující je pouze to, který uživatel je právě přihlášen, nezáleží na tom, ze které stanice. Z toho vyplývá například to, že při reinstalaci operačního systému, přechodu uživatele k jinému počítači apod. není vůbec třeba řešit otázku "kde jsou jeho e-maily?". Jsou v databázi a on k nim má přístup tehdy, má-li přístup ke Kaskádě.

Ochrana proti "zahlcení"

V současné době, kdy výkonnost počítačů je na dobré úrovni, si mnoho uživatelů nepřipouští tu skutečnost, že zasílání a přijímání zásilek, které obsahují několik MB příloh, nejsou tím správným řešením. Nejenom, že zatěžují síťový provoz, ale i databáze, do které se e-maily ukládají, je tímto velice zatěžována. Jde přitom jak o přijímané tak i odesílané e-maily. I odesílaný e-mail je totiž (přinejmenším po určitou dobu) uložen v databázi.

Přehledný výčet opatření proti zahlcení databáze nepotřebnými zásilkami je uveden v samostatné kapitole Velikost databáze v závislosti na mazání nepotřebných zásilek.

Konfigurace Mail-systému

Na konfiguraci Mail-systému mají vliv dva administrátoři:

Administrátor Mail-systému

Tento administrátor nastavuje globální parametry, kterým je především připojení k SMTP/POP3 serveru, interval mazání nepotřebných zásilek apod. Tyto parametry nastavuje v okně Konfigurace mail-systému.

Administrátor Uživatelů a skupin

Tento administrátor definuje jednotlivé uživatele, jejich práva a také jejich e-mailové adresy, vytváří a upravuje Distribuční seznamy. Tyto parametry nastavuje v okně Konfigurace uživatelů a skupin.

Modelová konfigurace

Firma KlapeTo zavádí Kaskádu jako svůj podnikový informační systém. Poskytovatel připojení k internetu (ISP), který firmě KlapeTo zajišťuje služby SMTP / POP3 serveru, přidělil firmě KlapeTo IP adresu (123.456.789.001 port 25 pro SMTP a port 110 pro POP3) a společnou schránku k doméně klapeto.cz (jméno "firmaklapeto", heslo "dobretoklape").

Přístupová práva v oblasti zásilek

Pro manipulaci se zásilkami jsou využity obecné mechanismy pro práci s přístupovými právy, ale jsou využity trochu specifickým způsobem.
Více viz. kapitola Zásilky a přístupová práva.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: