Prohlížeč objektu note_blue.jpg(995 b)

Prohlížeč objektu je jedním ze základních typů oken v rámci uživatelského rozhraní Kaskády.

Je to okno, které uživateli zobrazuje jeden určitý vybraný datový objekt (kontakt, e-mail, fakturu, dokument, obchodní případ ...).
Prohlížeč umožňuje uživateli editaci dat tohoto objektu a řadu dalších činností s příslušným objektem.
Vstup do prohlížeče je obvykle proveden z některého modulu nebo vyhledávače nebo z jiného prohlížeče objektu, se kterým je zde určitá souvislost.

Hlavní menu prohlížeče

Hlavní menu poskytuje množství funkcí, z nichž některé jsou zcela všeobecné, jiné se týkají konkrétního objektu, který je právě v prohlížeči zobrazen. Podle konkrétní situace mohou být některé položky menu znepřístupněné, ať už z důvodu přístupových práv uživatele nebo situace, která jejich funkci v danou chvíli znemožňuje.

Následuje stručný popis položek z Hlavního menu:

Soubor

Novy.jpg(1 kb)

Nový záznam

 
Novy.jpg(1 kb)

Nový(á) "druh objektu"

 

Umožňuje vytváření nového objektu. Funkci spustíte buďto volbou položky v menu nebo klepnutím na tlačítko nebo stisknutím klávesy <Ins>.

Novy.jpg(1 kb)

Nový(á) "druh objektu" kopií aktuální(ho)

 

Umožňuje vytváření nového objektu stejného druhu jaký je právě zobrazen.

Novy.jpg(1 kb)

Nový(á) "druh objektu" volbou šablony

 

Umožňuje vytváření nového objektu volbou šablony.

Novy.jpg(1 kb)

Nový(á) "druh objektu" importem

 

Umožňuje vytváření nového objektu importem.

Nový záznam volbou šablony vs uživatelské preference

Pokud má uživatel v preferencích zaškrtnuto, že se mají šablony nabízet vždy, pak položka menu Nový záznam volbou šablony zmizí, protože i při použití volby Nový "název objektu" se šablony (pokud pro daný druh nějaké existují) stejně nabídnou.

Smazat.jpg(1 kb)

Odstranit

 

Umožňuje odstranit datový objekt nebo propojení se souvisejícím objektem, z něhož byl tento prohlížeč otevřen. Funkci spustíte buďto volbou položky v menu nebo klepnutím na tlačítko nebo stisknutím klávesy <Del>.

Editovat.jpg(1 kb)

Editovat

 

Přepne prohlížeč do editačního režimu, ve kterém se vizuálně změní jednotlivá editační pole a uživatel může přepisovat jejich hodnoty. Přitom se zpřístupní funkce Uložit Ulozit.jpg(1 kb), kterou musí uživatel použít k uložení editovaných dat. Funkci spustíte buďto volbou položky v menu nebo klepnutím na tlačítko nebo stisknutím klávesy <F2>. Viz také klávesové zkratky při editaci.
V případě, že se uživatel pokusí prohlížeč, který je právě v editačním režimu zavřít (buď klávesovou zkratkou <Alt+F4> nebo křížkem v záhlaví okna), program zobrazí chybové okno, které uživatele nabádá k uložení dat nebo ke zrušení editace (viz. dále). Bez provedení jedné či druhé činnosti nebude možné prohlížeč objektu v editačním režimu zavřít.

Neulozit_cancel.jpg(1 kb)

Odvolat změny

 

Funkce je přístupná pouze v editačním režimu (editace existujícího nebo nového záznamu) a ukončuje editaci bez uložení dat. Funkci spustíte buďto volbou položky v menu nebo klepnutím na tlačítko nebo stisknutím klávesové zkratky <Ctrl+Backspace>.

Ulozit.jpg(1 kb)

Uložit

 

Funkce je přístupná pouze v editačním režimu (editace existujícího nebo nového záznamu) a provádí zápis změněných dat do databáze. Funkci spustíte buďto volbou položky v menu nebo klepnutím na tlačítko nebo stisknutím klávesové zkratky <Ctrl+S>.

Při ukládání editovaných dat s přidržením klávesy <Shift> lze docílit okamžitého zavření prohlížeče.

Ulozit_dalsi.jpg(1 kb)

Uložit a další

 

Provádí totéž jako funkce Uložit, ale navíc přechází do režimu zadání nového záznamu. Je tedy vhodná při zadávání většího počtu nových záznamů bezprostředně po sobě. Funkci spustíte buďto volbou položky v menu nebo klepnutím na tlačítko.

 

Právo čtení dát všem

 

Kliknutím na tuto položku lze nastavit právo čtení (dostupnost objektu) všem členům výchozí skupiny. Stejného efektu lze docílit v dialogu Vlastnosti objektu, když se této skupině nastaví právo _View, ale zde je to podstatně jednodušší co se týká "počtu kliknutí".

Novy.jpg(1 kb)

Nový související

 

Tato funkce má značný význam a poskytuje uživateli značnou přidanou hodnotu. Umožňuje vytvoření různých nových objektů, které budou automaticky propojeny s tím, v jehož prohlížeči se právě uživatel nachází. Typická je například situace, kdy je uživatel v prohlížeči Kontaktu a chce zaznamenat rozhovor s tímto Kontaktem. Nebo má otevřen prohlížeč Produktů a chce vytvořit dokument popisující vlastnosti tohoto produktu.

Novy.jpg(1 kb)

Nový dokument

 

Otevře se prohlížeč pro nový dokument v zadávacím režimu a po uložení bude tento nový dokument propojen s příslušným objektem.

Novy_mail.jpg(1 kb)

Nová zásilka

 

Otevře se prohlížeč pro novou zásilku v zadávacím režimu, přitom se zobrazí dialog s nabídkou Propojit jako související / Odeslat jako přílohu.

Po uložení bude tato nová zásilka propojena s příslušným objektem. Pokud má objekt aktéra, pak bude automaticky považován za protější stranu (v kartě Možnosti bude aktér vyplněn).

Informace o tom, jakou adresu příjemce program zvolí, se dočtete v samostatné kapitole helpu Výchozí elektronické adresy.

Novy_mail.jpg(1 kb)

Nová datová zpráva (do ISDS)

 

Otevře se prohlížeč pro novou datovou zprávu, více viz. Podpora ISDS (informační systém datových schránek) v Kaskádě.

Novy_mail.jpg(1 kb)

Nová pošta běžná (papírová)

 

Otevře se prohlížeč pro novou poštu běžnou (papírovou) v zadávacím režimu a po uložení bude tato nová pošta propojena s příslušným objektem. Pokud je funkce vyvolána z prohlížeče Kontaktů, pak bude tento kontakt automaticky považován za protější stranu.

Novy_hovor.jpg(1 kb)

Nový hovor

 

Otevře se prohlížeč pro nový hovor v zadávacím režimu a po uložení bude tento nový hovor propojen s příslušným objektem. Pokud je funkce vyvolána z prohlížeče Kontaktů, pak bude tento kontakt automaticky považován za protější stranu.

Propojeni.jpg(1 kb)

Propojení s vlastním projektem

 

Program nabídne dialog pro volbu projektu (složka DataBox) a pokud některý projekt vyberete provede propojení.

Propojeni.jpg(1 kb)

Propojení s vlastním kalendářem

 

Program zobrazí dialog pro určení data, času a dalších podrobností, následně propojí objekt s Vaším kalendářem, tzn. že tento objekt se v kalendáři zobrazí v příslušném okamžiku, který jste určili.

Tisk.jpg(1 kb)

Tisk

 

Možnost tisku podle standardní sestavy nebo podle volby dalších alternativních sestav. Toto tlačítko není aktivní v případě, že prohlížeč daného objektu je v editačním režimu.

Tisk.jpg(1 kb)

Tisk standardní

 

Pro každý druh objektu je definována standardní tisková sestava, kterou program použije. Vrcholový administrátor má možnost tuto standardní tiskovou sestavu změnit v Konfiguraci druhů (tříd) na kartě Druh.

Tisk.jpg(1 kb)

Tisk podle volby ...

 

Kromě standardního tisku je téměř pro každý druh objektu vytvořeno více druhů tiskových sestav. Výčet těchto sestav k danému druhu objektu a následné provedení tisku konkrétní sestavy provedete buď v podmenu Soubor / Tisk standardní / Tisk podle volby nebo pomocí podmenu Tisk podle volby rozbalovacího tlačítka Tisk.jpg(1 kb).

Některé tiskové sestavy vyžadují nastavení parametrů tisku. Program před zahájením samotného tisku otevře dialog Parametry tiskové sestavy s přednastavenými výchozími hodnotami parametrů, které je možné změnit a zásadně tak ovlivnit obsah tiskové sestavy. V případě, že při výběru takové tiskové sestavy přidržíte klávesu <Ctrl>, pak se v dialogu Parametry tiskové sestavy zpřístupní i další tři karty s definicemi dané tiskové sestavy. Změny v těchto kartách však smí provádět pouze vrcholový administrátor.

Pokud při výběru tiskové sestavy přidržíte klávesu <Shift>, provedete export sestavy do PDF.

Tisk.jpg(1 kb)

Tisk adresy na obálku

 

Volbou této funkce lze velmi pohodlně vytisknout obálku s adresou aktéra. V prohlížeči běžné pošty papírové je navíc umožněn dávkový tisk obálek. Podrobnější popis o tisku adres na obálky je v kapitole Tisk adresy na obálku.

Tisk.jpg(1 kb)

Tisk adresního štítku

 

Volbou této funkce lze velmi pohodlně vytisknout štítek s adresou aktéra. Podrobnější popis o tisku adresního štítku je v kapitole Tisk adresního štítku.

008_Historie.jpg(1 kb)

Historie std.tisku

 

Tato volba otevře dialog Historie objektu v takovém stavu, že zobrazuje právě a pouze informace o realizovaných tiscích.

Ulozit jako.jpg(1 kb)

Uložit jako

   
Propojit.jpg(1 kb)

Propojit do složek (kategorií)

 

Zobrazí Dialog Propojit do složek (kategorií), s jehož pomocí můžete objekt pohodlně propojit s jednou nebo více Složkami (Kategoriemi)

Propojit.jpg(1 kb)

Propojit s objekty v K-schránce

   Propojí tento objekt se všemi objekty vloženými do K-schránky patřičným typem propojení

Vložit do K-schránky

  Vloží objekt do K-schránky, za účelem následného provedení dávkové operace.
Novy_mail.jpg(1 kb)

Odeslat prostřednictvím zásilky

 

Otevře prohlížeč Zásilky v režimu zadání a vybraný objekt vloží do jeho přílohy. Přitom se zobrazí dialog s nabídkou všech možných typů exportů, kde si můžete zvolit, v jakém formátu a jaký typ exportu (sestavy) chcete odeslat. Pomocí této funkce tedy můžete objekt poslat prostřednictvím Zásilky do vnějšího světa.

Informace o tom, jakou adresu příjemce program zvolí, se dočtete v samostatné kapitole helpu Výchozí elektronické adresy.

Touto funkcí lze velice snadno odeslat např. fakturu vydanou ve formátu PDF.

Interním uživatelům je lepší objekt avizovat.

134_RootDataBox.ico(22 kb)

Občerstvit fulltextový rejstřík

 

Zavoláním této funkce může uživatel provést okamžitou údržbu fulltextového rejstříku, který čekal na noční úklid. Aby takový "čekající objekt" lépe upozornil na tuto skutečnost, zobrazuje se v jeho prohlížeči speciální ikona v pravém horním rohu.

Export.jpg(1 kb)

Export

 

Kaskáda zobrazí vlastní dialog pro volbu cílového místa a jména souboru, a také pro volbu varianty exportu, řada variant jsou exporty do PDF-souboru.
Pro doklady a objednávky je v combu pro volbu typu souboru k dispozici volba "Export obsahu faktury/objednávky - externí (DBF)" pro export položkového obsahu do formátu DBF a to v takové podobě, jaká by se u daného objektu použila při tisku, tedy například včetně překladu názvů produktů do cizího jazyka, použití kódu produktů příslušného aktéra a pod.

Importt.jpg(1 kb)

Import obsahu

 

Funkce je viditelná pouze v případě, kdy k danému druhu objektu existuje definice (jedna nebo více) pro import a je dostupná pouze těm uživatelům, kteří mají právo editovat otevřený objekt. V případě, že pro daný druh objektu neexistuje definice pro import, který by Vám usnadnil práci, je možné provést úpravu této definice přímo na míru uživatele (naprogramovat lze téměř cokoliv, např. změnit celý obsah a ne jen u dokumentu, změnit hlavičkové údaje, jsou-li v souboru obsaženy...). Proto v případě vašeho zájmu kontaktujte Hotline Kaskády.

V současnosti je k dispozici importní mechanismus pro import dokumentu. To je užitečné především v situaci, kdy jste do Kaskády importovali nějaký dokument a nechali jste ho "ležet" i na disku. Pak tento soubor na disku někdo změnil a je nutné znovu importovat obsah, aniž byste museli vytvářet nový objekt (mohou již existovat nějaká propojení, ...).
U externích dokumentů (t.j. dokumenty s formátem jiným než TXT/RTF/HTML) lze během života dokumentu změnit obsah včetně změny na jiný formát.

Import obsahu je zakázán u personálního dokumentu, který je již realizován a tedy blokován proti editaci, což zajišťuje splnění podmínek pro zamezení modifikace realizovaného dokumentu.

Více viz. samostatná kapitola Vytvoření nového objektu importem z diskového souboru.

Importt.jpg(1 kb)

Zobrazit zdroj importu

 

Funkce je dostupná pouze v prohlížeči faktury přijaté a v prohlížeči bankovního výpisu.

V případě, že byla data do dokladu importována, pak je lze spuštěním této funkce zobrazit a to buď jako prostý text nebo v čitelnější podobě v přidružené aplikaci (viz. dále).

Pokud je zdrojem dat XML soubor, jsou příslušná data uložena do souboru s příponou .XML v pracovní složce Kaskády a tento soubor je pak otevřen v aplikaci, která je k příponě .XML přidružena (většinou Internet explorer, Edge, FireFox, Chrome, ale třeba i prostý Poznámkový blok).

Pokud je dané XML navíc ve formátu ISDOC, je soubor uložen s příponou .ISDOC. Pokud máte v počítači nainstalovaný program ISDOCReader je tento soubor otevřen v tomto prohlížeči a zobrazen jako faktura (podle XSL šablony), ne pouze jako hromada dat v XML souboru.

Importt.jpg(1 kb)

Import obsahu ze skeneru

 

Funkce je viditelná pouze v případě, že jde o druh objektu Běžný dokument.

Tato volba umožňuje načíst dokument do Kaskády prostřednictvím skeneru. Stačí:

  • Vložit papírový dokument do skeneru.

  • Spustit tuto volbu (v případě více skenerů vybrat ten správný).

  • V dialogu skenovacího SW provést a potvrdit potřebné volby (oblast skenování, rozlišení, kvalita, barevnost, ....).

Zobrazení

Panely nástrojů

Soubor

 

zapíná/vypíná panel nástrojů soubor

Úpravy

 

zapíná/vypíná panel nástrojů úpravy

Objekt

 

zapíná/vypíná panel nástrojů objekt

Nástroje

 

zapíná/vypíná panel nástrojů nástroje

Okna

 

zapíná/vypíná panel nástrojů okna

Nápověda

 

zapíná/vypíná panel nástrojů nápověda

Zamknout

 

Umožňuje zamknout panely nástrojů, takže není možno myší je přesouvat na jiné pozice

Výchozí nastavení

 

Smazání vlastních nastavení panelu nástrojů a uvedení do výchozího stavu

Vlastní

 

Zobrazí dialog pro nastavení panelů nástrojů. Tento dialog umožňuje zapínat a vypínat jednotlivé panely nástrojů a také v rámci každého panelu nástrojů zapínat a vypínat jednotlivé funkce. Tímto způsobem ovlivní uživatel panely nástrojů příslušného prohlížeče (pro konkrétní druh objektu) a to pouze pro sebe nikoliv pro ostatní uživatele.

Změna tématu

 

Umožňuje změnu vzhledu toolbaru v celé aplikaci. Tato změna se promítne pouze přihlášenému uživateli.

Zobrazit kartu Souvisí

Zapíná nebo vypíná zobrazení karty Souvisí v hlavním pracovním prohlížeči.

Zobrazit stavový řádek

Zapíná nebo vypíná zobrazení stavového řádku.

Zobrazit v rozcestníku

Touto volbou dává přihlášený uživatel Kaskádě pokyn, aby daný objekt vložil do karty Rozcestník, která je součástí panelu Start.

Ukládání stavu okna

Uložit stav po zavření

 

Pokud je tato volba zaškrtnuta, budou po uzavření prohlížeče uloženy všechny aktuální hodnoty pro příští zobrazení. Znamená to, že prohlížeč se příště otevře na stejném místě a ve stejném stavu.

POZOR: Pokud je v jednu chvíli otevřeno více stejných prohlížečů, pak z hlediska uložení stavu je nejdůležitějším ten, který zavřete poslední.

Neuložit stav po zavření

 

Pokud je zaškrtnuta tato volba pak po uzavření prohlížeče nedojde k uložení nastavení a při příštím otevření prohlížeče budou použity původní hodnoty.

Smazat stav po zavření

 

Pokud je zaškrtnuta tato volba, pak při zavření prohlížeče budou smazány hodnoty uživatelských nastavení pro tento druh prohlížeče. Při příštím otevření prohlížeče bude vše ve výchozím stavu.

Zarovnání pozic prohlížečů

Tato volba je k dispozici pouze v situaci, kdy ke své práci využíváte více monitorů.
Nastavení má vliv na umístění (pozici) okna prohlížeče v situaci, kdy změníte pozici okna prohlížeče za hranici okraje monitoru. Kaskáda vždy tyto pozice hlídá a v žádném případě nedovolí zobrazení prohlížeče mimo plochu. Následujícími volbami můžete rozhodnout o tom, jak se má program při zarovnání zachovat.
Toto nastavení lze provést i v uživatelských preferencích.

Zarovnávat pozici a rozměry v rámci nejbližšího monitoru

 

Nově otevřené okno prohlížeče se zarovná ke kraji toho monitoru, v němž byla před zavřením okna prohlížeče zobrazena jeho převážná část. U tohoto nastavení tedy nemůže dojít k napozicování prohlížeče tak, aby byl současně (poměrnou částí) na obou monitorech.

Zarovnávat pozici a rozměry v rámci Desktopu

 

Nově otevřené okno prohlížeče se zarovná k nejbližšímu okraji Desktopu (pracovní plochy). U tohoto nastavení může dojít k napozicování prohlížeče na rozhraní dvou monitorů, protože i to je součástí pracovní plochy.

Objekt

Cinnosti.jpg(1 kb)

Činnosti pro daný druh objektu

 

Pod touto položkou je podmenu (nemusí v něm však být ani jedna položka), ve kterém jsou činnosti naprogramované pro příslušný druh objektu. Liší se tedy pro jednotlivé druhy a budou popsány v kapitolách, které se věnují prohlížečům jednotlivých druhů objektů. V konfiguraci druhů a tříd v kartě Scénáře procesů a etapy / Činnosti, má vrcholový administrátor možnost jednotlivé činnosti pro daný druh objektu vypnout a to buď pro všechny uživatele, nebo případně určit, pro jakou roli bude tato činnost dostupná.

148_RootCalendar.ico(1 kb)

Vložit do kalendáře

 

Položka slouží k vložení objektu do kalendáře v rámci organizace času. Vzniká tím nová událost, tedy propojení objektu s kalendářem příslušné osoby, objekt se zobrazuje v příslušném úseku časové osy a lze jej přímo z kalendáře otevřít a pracovat s ním.

147_RootTasks.ico(1 kb)

Vložit do úkolů

 

Položka slouží k vložení objektu do úkolů v rámci organizace času a úkolů.

Historie.jpg(1 kb)

Historie objektu

 

Položka slouží k otevření dialogu s historií právě otevřeného objektu - dialog Historie objektu.

Spravce procesu.jpg(1 kb)

Správce procesu

 

Položka slouží k otevření dialogu Správce procesu právě otevřeného objektu.

AviDialog.jpg(1 kb)

Avizovat někomu

 

Položka slouží k otevření dialogu Avizovat někomu právě otevřený objekt.
Chcete-li si usnadnit výběr příjemce, můžete před vytvořením avíza umístit kurzor do textového pole nebo Comba s osobou. Tato osoba pak bude nastavena jako výchozí adresát nového avíza.

Provereni.jpg(1 kb)

Kontrola integrity

 

Tato administrátorská funkce spustí proceduru kontrolující integritu příslušného datového objektu.
Činnost, kterou tato funkce provede, závisí na druhu objektu a je popsána u jednotlivých druhů objektů ve větvi Datová architektura Kaskády / Struktura datových tříd (druhů objektů).

Vlastnosti.jpg(1 kb)

Vlastnosti objektu

 

Otevření dialogů se základními vlastnostmi příslušného objektu jako je autor, datum vytvoření, ID tohoto objektu apod.

073_Sablony.ico(1 kb)

Otevřít prohlížeč šablony

 

Položka slouží k otevření prohlížeče šablony objektu, podle které daný objekt vznikl.

Nástroje

Vyhledavac.jpg(1 kb)

Vyhledávač

 

Otevře se okno Vyhledávače v jeho základním režimu.

Uzamceni.jpg(1 kb)

Uzamknutí aplikace

 

Zobrazí jednoduchý dialog, v němž je nutno zadat heslo a teprve poté je možno pokračovat v práci. Tímto způsobem lze uzamknout aplikaci a znemožnit, např. při krátkodobém odchodu, jiným osobám zásahy do dat.

Odhlaseni.jpg(1 kb)

Odhlášení uživatele

 

Umožňuje rychlé zavření všech oken, odhlášení uživatel a nabídku přihlášení uživatele jiného.

Kalkulator.jpg(1 kb)

Kalkulátor

 

Zobrazí jednoduchý kalkulátor pro základní výpočty.

Sql_dotaz.jpg(1 kb)

DataBrowser

 

Servisní režim, který umožňuje administrátorovi přímý přístup k datům Kaskády.

Monitor.jpg(1 kb)

Monitor SQL serveru

 

Administrátorský režim - zobrazení okna s řadou funkcí monitorujících databázový server.

Warning.jpg(1 kb)

Alarmovat

 

Zobrazí Dialog pro tvorbu alarmu, prostřednictvím kterého je možno zvolenému uživateli (uživatelům) vytvořit alarm. Princip fungování alarmu popisuje samostatná kapitola Alarmy.

Vlastnosti_tabulky.jpg(1 kb)

Vlastnosti datového zdroje

 

Administrátorský režim, zobrazení formuláře, který poskytuje podrobný pohled na aktuální datový zdroj.

Editace překladu do cizích jazyků

 

Zobrazí dialog Překlad údaje, prostřednictvím kterého můžete u každého objektu provést překlad názvu objektu do cizího jazyka. Pokud před tiskem daného objektu v dialogu Vlastnosti objektu změníte na kartě Obecné jazyk objektu, pak se do tiskové sestavy promítne vámi přeložený název objektu. V aktuální verzi Kaskády jsou překlady uplatněny pouze pro externí tisky (Faktura vydaná, Dodací list, Zálohový list a Objednávky).

Možnosti (konfigurace)

 

Zobrazení okna s několika kartami, které zpřístupňují konfigurace pro příslušný druh objektu (číselníky, číselné řady, šablony, činnosti apod.).

Info o číselné řadě tohoto objektu

 

Zobrazení okna s kartou Číselné řady z Konfigurace druhů, která zobrazuje informace o číselné řadě.

Nápověda

Menu Nápověda je všeobecné v celé Kaskádě, popis naleznete v samostatné kapitole Modul a Uspořádání nápověd, jak se seznámit...

Okna

Obsahuje nabídku modulů a otevřených prohlížečů.

Funkce přístupné na panelu nástrojů

Spendlik.jpg(1 kb)

Špendlík

 

Špendlík umožňuje spojit prohlížeč vyvolaný ze seznamu s tímto seznamem. Po tomto spojení můžete listovat po jednotlivých záznamech vpřed nebo vzad pomocí tlačítek se šipkami, takže se nemusíte vracet zpět do seznamu, pokud chcete zobrazit další nebo předcházející objekt stejného druhu.

228_Drag_and_Drop.ico(2 kb)

Drag & Drop

 

Tato ikona, která se nachází v pravém horním rohu prohlížeče, umožňuje D&D (Drag&Drop - táhni a pusť) operaci příslušného objektu. Lze jí tedy "chytit myší a odtáhnout" do nějakého místa, schopného přijímat objekty, např. nad uzel( složku) ve stromě složek nebo do karty Souvisí.

Pohledávky / závazky po splatnosti

V případě, že aktér příslušného objektu má vůči naší firmě nějaké pohledávky po splatnosti (nebo my vůči aktérovi nějaké závazky), zobrazí se tento nápis v pravém horním rohu prohlížeče objektu. V hintu tohoto nápisu je pak zobrazena celková výše pohledávek / závazků a aktuální výše pohledávek / závazků po splatnosti. Každý uživatel Kaskády, který s daným kontaktem jakýmkoliv způsobem právě jedná, má po ruce rychlou informaci o celkové výši pohledávek / závazků.
Tento nápis se zobrazí pouze v případě, že:

  • Pohledávky / závazky jsou vyšší než 10 Kč. Je to z toho důvodu, aby se nápis nezobrazoval v případě nepatrných částek, např. zaokrouhlovacích rozdílů apod.
  • Aktérem objektu není neznámý (anonymní) kontakt. Je to z toho důvodu, že tato informace nemá pro tyto kontakty nijakou důležitost a navíc počet dokladů na <neznámého> může být velký a tudíž by výpočet zbytečně zdržoval.
MODAL

Tento nápis, který se za určitých okolností nachází v pravém horním rohu prohlížeče, upozorňuje na stav, kdy je prohlížeč v tzv. "modálním režimu". To znamená, že pokud otevřete prohlížeč v tomto modálním režimu, nelze se přepínat do jiných, než otevřených oken. Doporučujeme neotvírat mnoho dalších oken, ale raději zavřete naposledy otevřená okna, vrátíte se tím do běžného režimu práce.

134_RootDataBox.ico(22 kb)

Občerstvit fulltextový rejstřík

 

Tato ikona, která se nachází v pravém horním rohu prohlížeče, umožňuje uživateli provést okamžitou údržbu fulltextového rejstříku daného objektu, který čekal na noční úklid.

Stavový řádek

V nejnižší části okna prohlížeče je k dispozici stavový řádek, v němž je kromě aktuálního datumu a informace o přihlášeném uživateli především sekce zobrazující krátkou informaci související se zaměřenou vizuální komponentou. Pokud tedy například kliknete do pole s názvem objektu ve stavovém řádku je uveden slovní popis tohoto pole. Podobně program ve stavovém řádku zobrazuje bližší informace o položkách hlavního menu, pokud v menu právě nějakou funkci hledáte.

Hlavní pracovní plocha

Hlavní pracovní plocha je představována sadou záložek zpřístupňujících data příslušného datového objektu.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: