Výchozí a doporučené šablony

Vzhledem k tomu, že u různých druhů objektů může být evidováno více šablon, vzniká pochopitelně potřeba v určitých situacích nabídnout tu šablonu, která je v daný okamžik nejvhodnější nebo dokonce povinná.
Obecně lze pro každý druh objektu nastavit jednu výchozí šablonu bez ohledu na další související faktory. Mnohdy je ale zapotřebí do algoritmu zjišťování výchozí šablony zapojit i další parametry jako je aktér a/nebo místo ze kterého je nový objekt vytvářen apod.

Program rozlišuje 2 druhy šablon.

Výchozí šablona je definována administrátorem nebo samotným uživatelem u jednotlivých druhů objektu. Jde o základní nastavení, které je co se týče priorit na posledním místě (viz. dále "Pořadí kontextového vyhodnocování doporučené šablony od nejvyšší priority k nejnižší").

Doporučená šablona je taková, která vychází z nějakého kontextu, tzn. že existuje nějaký protiobjekt, z jehož některých vlastností může být programem usouzeno, že by měla být použita nějaká konkrétní šablona.
Více viz. dále.

Kde lze nastavovat výchozí šablony

Kde lze nastavovat doporučené šablony

V některých místech programu mohou být definované další šablony, které jsou však použity vždy bez jakýchkoliv vyhodnocování priorit. Při jejich použití se nenabízí dialog volba předlohy.
Např. šablony pro Vegu, mzdy apod.

Pořadí kontextového vyhodnocování doporučené šablony od nejvyšší priority k nejnižší

Následující pravidla pro stanovení výchozí nebo doporučené šablony jsou popsána v takovém pořadí, v jakém jsou v programu vyhodnocována. Vždy, když se programu v nějakém kroku podaří nalézt nějakou vyhovující šablonu, již nepokračuje v kroku následujícím (vyhodnocením dalšího pravidla). Je to již zbytečné, protože tu nejlepší šablonu již program nalezl.

V prvním kroku program hledá doporučenou šablonu v tomto pořadí.

Pokud program žádnou doporučenou šablonu nenašel, v druhém kroku hledá výchozí šablonu v tomto pořadí.

Počet šablon v dialogu Volba předlohy

V dialogu Volba předlohy z výše uvedené logiky vyhodnocování priorit může být

Barevné rozlišení šablon v dialogu Volba předlohy

Aby bylo na první pohled jasné, jaká šablona je výchozí, doporučená a všechny ostatní, jsou šablony v dialogu Volba předlohy odlišeny barvou písma následovně

Příbuzná témata: