Karta Šablony (konfigurace) note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Tato karta slouží k manipulaci se šablonami určitého druhu objektu.
Jedná se o vytváření, editaci a mazání šablon, ale také o modifikaci jejich popisu a nastavování práva použití jednotlivých šablon.

Pro práci v této kartě je potřebná znalost problematiky šablon, podrobně je popsána v sekci datová architektura Kaskády v kapitole Šablony.

Kde je k dispozici

Přístup k této konfigurační kartě je možný ze dvou různých míst v uživatelském rozhraní:

Za jakých podmínek je k dispozici

Možnost změn má pouze vrcholový administrátor a/nebo administrátor šablon a číselníků.

Hlavní části

Funkce dostupné na panelu nástrojů

Strom.ico(1 kb)

Zobrazení šablon pro podtřídy

 

Tímto tlačítkem lze přepnout formu zobrazení, buďto včetně šablon podtříd nebo pouze šablony jedné třídy.

Důležité je, že v případě zobrazení včetně podtříd, nejsou následně dostupné funkce pro změnu pořadí, určení výchozí šablony ani pro zadávání nové šablony. Jedná se tedy spíše o informativní režim, který umožní rychlý přehled všech šablon daného druhu i jeho poddruhu.

Sipka_nahoru.ico(1 kb)

Posun šablony o pozici výše

 

Ve výše citované kapitole Šablony je vysvětlen princip zobrazovacího pořadí šablon. Změny pořadí provedené zde (v této kartě) budou mít vliv na zobrazovací pořadí v dialogu Volba předlohy pro všechny uživatele, kteří mají ve svých uživatelských preferencích u volby Způsob setřídění šablon v dialogu Volba předlohy nastaveno Pořadí v globální konfiguraci.

Sipka_dolu.ico(1 kb)

Posun šablony o pozici níže

 

Platí totéž co v minulém bodě, ale jde o posun dolu.

Sablony.ico(1 kb)

Nastavit šablonu jako výchozí pro danou třídu

 

Ve výše citované kapitole Šablony je vysvětlení principu výchozích šablon. Nastavením výchozí šablony v této kartě je určena výchozí šablona pro všechny uživatele. Bude tedy uplatněna v případě, že si uživatel nenastaví jako výchozí šablonu některou jinou.

Pohled.jpg(1 kb)

Otevření prohlížeče šablony

 

Otevření prohlížeče příslušného druhu, který zobrazí napozicovanou šablonu. Pokud máte dostatečná práva, můžete v tomto prohlížeči provádět operace s příslušnou šablonou, např. editovat, zobrazit dialog historie objektu apod.

Novy.ico(1 kb)

Vytvořit novou šablonu

 

Při použití této funkce:

 • Kaskáda otevře prohlížeč příslušného druhu v režimu zadávání nového objektu. Hlavní menu prohlížeče je přitom zobrazeno poněkud odlišným způsobem, aby bylo na první pohled zřejmé, že zadáváte šablonu a nikoliv běžný objekt.

 • Po vyplnění dat v příslušné šabloně a zavření prohlížeče, se otevře malý dialog, kde je nutno vyplnit název šablony. Tento název bude později figurovat v nabídce šablon při práci s dialogem Volba předlohy.
Editovat.ico(1 kb)

Editace

 

Tato funkce má dvě podfunkce:

 • Editace šablony - obsah

  Jde o editaci skutečného obsahu šablony v prostředí prohlížeče příslušného druhu. Zde je tedy možno měnit hodnoty, které budou později využity jako předloha pro vytváření nového objektu.

 • Editace šablony - popis

  Tato funkce umožňuje editovat následující pole

  • Název a popis šablony, který bude zobrazen v dialogu Volba předlohy.

  • Výchozí šablona zásilky
   Program tuto šablonu zásilky vyhodnotí jako doporučenou v případě, že vytváříte novou zásilku z objektu toho druhu, který byl vytvořen ze šablony, pro který je toto nastavení definované. Zde definovaná šablona pak má přednost před výchozí šablonou příslušného druhu (Zásilka). Více viz. samostatná kapitola helpu Výchozí šablony.
   Tato nastavení může být vhodné např. v situaci, kdy u odacích listů s různým způsobem dopravy potřebujete při vytváření nové zásilky použít pokaždé jinou šablonu (např. pro DL se způsobem dopravy "DPD" použít šablonu zásilky pro přepravu DPD a pro DL se způsobem dopravy "Odběratel vlastním prostředkem" použít šablonu zásilky pro osobní vyzvednutí).

  • Výchozí tisková definice
   Pokud pro příslušný druh objektu existuje více tiskových sestav, pak je možné pro každou šablonu tohoto druhu zvolit jinou výchozí tiskovou sestavu, která bude mít přednost před výchozí tiskovou sestavou datové třídy.

  • Výchozí definice exportu
   Tento nepovinný údaj lze vyplnit, pokud chcete pro objekty vzniklé z této šablony určit výchozí exportní definici jinak, než jak je určena výchozí definice tiskové sestavy.
   Pokud u šablony není nic definováno, je jako výchozí definice exportu použita ta, která je v pořadí první. Pořadí není možné uživatelsky měnit, určuje ho tým vývojových pracovníků Kaskády.

  • Výchozí scénář

  • Druh šablony
   Tento údaj slouží pro speciální účely. Možné hodnoty jsou:

   • U - tuto hodnotu lze použít u šablon druhu Komunikace, pokud tyto šablony mají sloužit jako platební upomínky. Nastavením hodnoty U docílíte toho, že šablony budou nabídnuty v dialogu Volba předlohy při výběru výchozí platební upomínky v kartě Platební kalendář.

Ukončení nebo odvolání editace se provádí obvyklým způsobem.

Smazat.ico(1 kb)

Smazat šablonu

 

Tato funkce provede skutečné odstranění šablony z Kaskády. Projeví se tedy všem uživatelům, tato šablona následně nebude k dispozici pro použití.

010_Vlastnosti_tabulky.ico(1 kb)

Vlastnosti šablony

 

Po stisku tlačítka program zobrazí dialog Vlastnosti objektu.
Navíc oproti vlastnostem běžného objektu, je u šablony v tomto dialogu zobrazena karta "Práva uživatelů k šabloně", kde můžete definovat právo uživatele použít tuto šablonu k vytvoření nového objektu.

Podkarty

Změna šablony u již existujícího objektu

Za určitých okolností je potřeba u již vytvořeného objektu změnit šablonu, ze které byl objekt vytvořen. Kaskáda tuto funkci umožňuje v dialogu Vlastnosti objektu na kartě Obecné, za předpokladu, že jste vrcholový administrátor a/nebo administrátor šablon.

Příbuzná témata: