Druh Zálohový list

Úvod

Druh Zálohový list slouží k evidenci, případnému zdanění a vyrovnání záloh, kdy je třeba

Evidence záloh

Zálohy jsou jedním z instrumentů platebního styku v dodavatelko-odběratelských vztazích. Se zálohami se můžete setkat při dodávkách energií (elektřina, plyn, teplo), při nákupu zboží či služeb, kdy zaplacení zálohy je předpokladem pro dodání zboží nebo poskytnutí služby (např. školení), nebo platba zálohy může být ujednána v nějakém smluvním vztahu (kupní smlouva, smlouva o dílo apod.). Ve všech těchto situacích potřebujete evidovat určitou finanční částku, která má být nejdříve zaplacena a později vyrovnána.

Životní cyklus Zálohového listu

Zálohový list vzniká vždy buďto jako přijatý (pro poskytnutou zálohu) nebo vydaný (pro přijatou zálohu).

Pro Zálohové listy přijaté i vydané platí, že:

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Zálohový list je poddruhem Dokladu.

Následující seznam subsekcí uvádí poddruhy druhu Zálohový list.

Seznam subsekcí: