Párovatelné doklady, párovací položky, inventarizace účtů ... note_blue.jpg(995 b)

Tato kapitola popisuje mechanismy umožňující uživatelům Kaskády spolehlivé sledování průběžných účetních transakcí. Jsou to operace, u kterých vyplývá z podstaty věci, že určitá finanční částka musí být v budoucnosti vypořádána jinými operacemi. Zároveň tento mechanismus umožňuje snadnou inventarizaci příslušných účtů.

Typickým příkladem je účtování na účet pohledávek při vystavení faktury, neboť později (při úhradě, zápočtu apod.) musí být odpovídající částka z účtu pohledávek přeúčtována jinam (peníze, jiná forma pohledávky,...).

Na veškerá účetní data lze nahlížet ze dvou úhlů:

Párovatelný doklad

Jakýkoliv doklad může mít charakter párovatelného dokladu, což znamená že:

Příklady párovatelných dokladů jsou např. pohledávky a závazky, peníze na cestě, časové rozlišení, pořízení zásob apod. Problematiku párování na příkladu vydaných záloh názorně ilustruje provozní scénář Založení, vystavení, uhrazení a vyrovnání Zálohového listu vydaného.

Doklady některých druhů jsou párovatelné vždy, nastavuje to automaticky program a uživatel to nemůže změnit. Příkladem je faktura přijatá, vydaná, zálohové listy apod..

U jiných druhů může uživatel rozhodnout, zda doklad párovatelný bude nebo nebude. Jsou to například interní doklad, pokladní doklady, ...

Poznámka:

Určitou výjimkou jsou přijaté daňové doklady, kde plátci DPH vzniká povinnost přiznat daň - v tomto případě se částka DPH účtuje na jiný účet, protože nepředstavuje závazek k dodavateli, ale de facto ke státu.

Párovací položka (řádek dokladu)

Párovací položka je taková položka ( = řádek) dokladu, která se odkazuje na jiný doklad a tím ovlivňuje (zvyšuje nebo snižuje) jeho zůstatek. Přitom platí:

Inventarizace účtů

Vzhledem k tomu, že zůstatky účtů jsou agregované hodnoty, pocházející z mnoha různých dokladů, je pro většinu rozvahových účtů nasnadě otázka "Z čeho konkrétně se zůstatková hodnota skládá?".

Inventarizací účtu rozumíme doložení aktuální hodnoty zůstatku určitého účtu (k určitému datu) příslušnými záznamy z operativní evidence, přitom

Z pohledu této kapitoly je zajímavý první bod, neboť těmi doklady, které zůstatek účtu dokladují, jsou Párovatelné doklady, resp. jejich zůstatky k příslušnému datu.

Pro uživatele je inventura účtů naprosto triviální a blesková. Je to pohled (resp. tisk) na

Takhle triviální je to v případě, že o všech skutečnostech bylo účtováno systematicky, s využitím párovatelných dokladů a jejich následného zúčtování. K tomu, aby program do systematického účtování nutil, slouží nastavení atributu "Inventarizovatelný" u jednotlivých účtů - viz. následující odstavec, zároveň musí být v konfiguraci účetnictví zaškrtnuta volba Inventarizovatelné účty povinně párovat.

Inventarizovatelné účty

Jedním z atributů analytických rozvahových účtů (pro výsledkové to nemá smysl) je v Kaskádě zaškrtávací pole "Inventarizovatelný". To se v konfiguraci analytického účtu zobrazuje pouze tehdy, když je v konfiguraci účetnictví zaškrtnuto Inventarizovatelné účty povinně párovat, jinak totiž nemá význam.

Účinek tohoto atributu je velmi zásadní. Když je zaškrtnut, pak

V důsledku toho existuje trvalá shoda mezi účetní a operativní agendou a uživatel má v kterémkoliv okamžiku přesnou a pravdivou informaci o dokladech, jejichž suma zůstatků tvoří zůstatek účtu.

Závazkové a pohledávkové účty z hlediska inventarizovatelnosti

Speciální pozici mají účty, jejichž Druh je nastaven na hodnotu "Závazky" nebo "Pohledávky". U nich je z podstaty zcela zřejmé, že by měly být inventarizovatelné a program tento atribut při vytváření nového analytického účtu přednastavuje automaticky. Uživatel však má možnost tento atribut změnit.

Uživatelské rozhraní

Zde jsou odkazy na různá místa uživatelského rozhraní, která se dané problematiky týkají:

Příbuzná témata: