Prodejnost produktů, vztah ke kontaktům note_blue.jpg(995 b)

V Kaskádě definuje každá uživatelská organizace množství produktů, přitom pouze některé z nich jsou určené k prodeji a i u nich je často nutno rozlišit, že jsou určeny pouze pro někoho (prodejní exkluzivita).

Na druhou stranu u určitých obchodních partnerů je nutno zajistit, aby jim byly dodávány pouze produkty z jednoznačně definované množiny, týká se to především obchodních řetězců, ale i jiných velkých odběratelů.

Kaskáda tuto problematiku řeší prostřednictvím dvou mechanismů popsaných v této kapitole.

Prodejnost produktů

Pro každý produkt zadáváte při jeho vytvoření (případně můžete později v rámci editace změnit) způsob jeho prodejnosti. Nastavení je k dispozici v první kartě v prohlížeči Produktu a má následující možnosti.

Takto označený produkt nebude zařazen (a ani nebude možno ho zařadit) do žádného prodejního ceníku.

Zároveň takový produkt nebude možno vložit do dodacího listu ani do objednávky od zákazníka s účelem dodávky Prodej.

Takovýto produkt bude při vytvoření automaticky vložen do základního prodejního ceníku a také případně do dalších ceníků, ve kterých je nastaven příznak Zařazovat všechny produkty.

Takovýto produkt bude možno prodávat, tedy vkládat do dokladů s účelem dodávky Prodej.

Výjimku v tomto případě budou tvořit pouze takový odběratelé, u nichž je požadován prodej výhradně prostřednictvím individuálního ceníku (viz. dále v této kapitole).

Pokud použijete v prohlížeči Produktu tuto volbu, zobrazí se automaticky další editační pole pro zadání konkrétního odběratele, pro něhož je příslušný produkt exkluzivně určen.

Takovýto produkt nebude zařazen (a ani nebude možno jej zařadit) do základního prodejního ceníku, ani do jakéhokoliv jiného prodejního ceníku, pokud nebude mít jako odběratele určeného toho, komu je exkluzivně určen. Jinými slovy, produkt bude možno zařadit (a program vás k tomu při zadávání aktivně povede) pouze do prodejních ceníků toho odběratele, jemuž je produkt exkluzivně určen.

Při práci s objednávkami a doklady program takový produkt povolí vložit pouze v případě, že aktérem je ten, komu je produkt exkluzivně určen.

Kontrola dodržení podmínek prodejnosti

V několika minulých odstavcích bylo popsáno, co program dovolí nebo nedovolí při vkládání řádku do objednávky nebo dodacího listu. V praxi ale může dojít k mnoha různým kombinacím při další editaci, uživatel může v rámci dokladu změnit odběratele, může dodatečně změnit charakteristiku produktu apod.. Proto program provádí ještě jednu fázi kontroly a to v okamžiku vystavení dokladu. Přitom kontroluje veškeré položky tohoto dokladu (objednávky) a pokud nejsou výše popsané podmínky splněny, nedovolí takový doklad vystavit.

Omezení množiny produktů, které jsou k dispozici určitému kontaktu (odběrateli)

V obchodní praxi nastává taková situace, kdy odběratel si vymíní od svého dodavatele striktní dodržení pravidla "Dodávat pouze předem domluvenou množinu produktů".

Jde o velké firmy, obchodní řetězce apod., kdy

V Kaskádě lze tuto podmínku velmi snadno dodržet, stačí k tomu dva kroky.

Uvědomte si prosím, že zde nejde o exklusivní prodej ve smyslu výše popsaných pravidel prodejnosti produktů. Ty produkty, které jsou pro odběratele vymezeny v jeho ceníku, mohou být zcela běžné, volně prodejné produkty. Pokud je to ale potřeba, mohou to být produkty exkluzivně prodejné, to záleží na konkrétních potřebách a situaci.

Příbuzná témata: