Dobré důvody pro uchování dokumentů v Kaskádě

Potřeba archivovat informace existuje již od pradávna, v současnosti však dochází k dramatickým změnám v metodách práce s dokumenty. Tyto změny jsou samozřejmě způsobeny pronikáním informačních systémů do všech oblastí našeho života.

Dlouhou dobu byl základním médiem pro uchování dokumentů papír.
Skříně plné šanonů s dokumenty byly (a leckde dosud jsou) typickým obrazem ve firemních prostorách.

Digitalizace dokumentů představuje kardinální změnu, ale práce s elektronickou formou dokumentů má mnoho možných podob, od ukládání dokumentů do volných datových souborů, přes použití dokumentových skladů, až po uložení a práci s dokumenty přímo v prostotu komplexního ERP systému, jako je tomu v Kaskádě.

Papírová nebo elektronická forma ?

Papír je to, na co jsou lidé zvyklí a mnozí na něm lpí až iracionálně.

Výhodou papírové formy dokumentů je samozřejmě jejich nezávislost na technické infrastruktuře - počítač, paměťová média, dodávka elektřiny ....

Nevýhod papírové formy dokumentů je také mnoho, počínaje spotřebou papíru, značnými nároky na archivaci, obtížné sdílení, kvůli kterému často vznikají nežádoucí tištěné kopie, obtížné hledání v množství jiných dokumentů, nemožnost (nebo přinejmenším velká obtížnost) kategorizace a třídění podle různých úhlů pohledu, ztráta barev (viz. vyblednutí účtenky až do úplné nečitelnosti), aktuálnost dat ......

V dnešní době jsou elektronické dokumenty plnohodnotně použitelné stejně jako papírové, jejich výhody vysoce převyšují jejich nevýhody.

Vlastní zkušenost autorského týmu Kaskády je taková, že oproti dřívějším deseti (a více) šanonům s novými dokumenty ročně, nyní vzniká nejvýš jeden šanon ročně, přitom se řádově snížila spotřeba času, věnovaného práci s dokumenty.

Uložení ve "volných" datových souborech

Nejjednodušší možností kam uložit digitální dokumenty jsou volné datové soubory na nějakém datovém médiu, jako je pevný disk lokálního počítače, sdílený disk na souborovém serveru, flash paměť, cloudové úložiště ....

Uložení v databázi typu "dokumentový sklad"

Sofistikovaným prostorem pro uložení digitálních dokumentů může být specializovaná aplikace typu "dokumentový sklad", která organizaci práce s dokumenty posouvá na mnohem vyšší úroveň než jsou volné diskové soubory.

Dokumenty jsou v tomto případě uživatelům přístupné prostřednictvím SW aplikace, která řídí přístupová práva, kategorizaci, indexaci, archivaci ....

Nevýhodou zůstává fakt, že dokumenty nejsou nijak propojeny s dalšími firemními daty, jako jsou projekty, zakázky, produkty ....

Dokumentový sklad samozřejmě umožní vytvoření složek, představujících cokoliv, třeba zakázky, ale bude to paralelní struktura vedle ERP systému, kterou budou muset uživatelé ručně udržovat v souladu, stále se budou při práci s daty pohybovat v několika "prostorech".

Uložení v databázi ERP systému ( Kaskáda )

Kaskáda nabízí funkčnost dokumentového skladu jakožto součást své komplexní datové struktury.

Dokumenty uložené v databázi jsou nedílnou součástí firemních dat, včetně vztahů a vazeb, z čehož plynou následující výhody

Příbuzná témata: