Složka note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Složka umožňuje vytváření různých speciálních typů složek, které představují "kontejnery" pro shromáždění různých datových objektů. K propojování objektů do Složek je využit mechanismus Propojování objektů - jeden ze základních mechanismů Kaskády.

Přestože díky univerzálním propojením lze i jiné objekty (při troše nadsázky) chápat jako Složky (např. Organizace může být propojena s řadou jiných objektů, ke kterým lze přímo od Organizace přistoupit jako by byly v jedné Složce), umožňují Složky řešit obecnější a univerzálnější potřeby uživatelů.

Složky v Kaskádě lze do určité míry chápat podobně jako složky v operačním systému (Windows), je zde však řada rozdílů, které jsou vysvětleny v následujícím textu. Je to především proto, že v rámci Windows jsou ve složkách uloženy běžné diskové soubory a neřeší se tam žádná aplikační logika. Na rozdíl od toho v Kaskádě organizujete ve Složkách různé druhy datových objektů, ke kterým je často nutno přistupovat specifickým způsobem.

Dokud jste nepoužívali Kaskádu, používali jste ve Windows složky k řešení různých situací, ke kterým v Kaskádě složky potřebovat nebudete. Typickým případem jsou například složky pro jednotlivé zákazníky. Do těchto složek jste v rámci Windows ukládali dokumenty, které s příslušným zákazníkem souvisely. Stejně tak například v e-mailovém systému jste měli mnoho složek, do kterých jste vkládali e-maily od různých osob, zákazníků, dodavatelů apod.

V Kaskádě k tomu Složky nepotřebujete, neboť jak dokumenty tak zásilky jsou propojeny přímo s příslušným Kontaktem a vy je máte k dispozici v prohlížeči příslušného Kontaktu v kartě Souvisí.

Dalším příkladem mohou být složky, které jste ve Windows vytvářeli pro vaše jednotlivé produkty a do těchto složek ukládali dokumentaci k produktům. I toto lze v Kaskádě řešit přímočařejším způsobem - dokumentaci připojit přímo k Produktu a přistupovat k ní z prohlížeče tohoto Produktu.

Přesto je řada situací, kdy jsou Složky velmi cenné a umožní Vám řešit Vaše specifické potřeby. Typické příklady jsou uvedeny u jednotlivých druhů Složek, tedy v podkapitolách této kapitoly.

Rozdělení Složek podle druhů objektů, které mohou obsahovat

Ve stromě složek v modulu Agenda a na některých dalších místech jsou kromě složek navíc zobrazeny také uzly, které složkami vůbec nejsou, ale zpřístupňují užitečné režimy (Inbox, Kalendář, Deník, apod.).

Vyhledávací složky

Obsah Vyhledávacích složek není určen propojeními s objekty, ale vyhledávacími podmínkami, které se při zobrazení obsahu vždy znovu aplikují na existující data v systému.

Vyhledávací složky jsou "speciální odrůdou" jednotlivých druhů složek. Můžete tedy vytvořit například Vyhledávací složku Kontaktů, Vyhledávací složku Dokladů, Vyhledávací složku Databox apod. V rámci stromu složek bude taková složka vždy umístěna v příslušné větvi složek stejného druhu.

Na první pohled jsou Vyhledávací složky rozpoznatelné podle toho, že mají speciální ikonu, ve které je vykreslena lupa.

Jak vytvořit vyhledávací složku

Vyhledávací složku můžete vytvořit například tak, že:

Pro existující vyhledávací složku můžete otevřít její prohlížeč a na kartě vyhledávací podmínky můžete podmínky vyhledávání ještě zpřesnit nebo doplnit. Je k tomu však zapotřebí dobrá znalost datových struktur a jazyka SQL, proto se v případě složitějšího zadání raději obraťte na hotline. Technik může do vyhledávacích podmínek doplnit i přepínatelný parametr pro snažší přepínání období, který lze kdykoliv uživatelsky nastavit v Konfigurace / Provozní nastavení / Dílčí účetní období pro reporty nebo Účetní období pro reporty.

Propojování do Složek

Jak bylo vysvětleno výše, propojovat lze pouze do Složek, které nejsou vyhledávací (ikona Složky neobsahuje lupu).

Propojení jednoho nebo více objektů do určité složky lze provádět různými způsoby:

Pokud je žádoucí, aby při vytváření nového objektu příslušného druhu byl tento objekt povinně propojen do sdílené složky, pak má vrcholový administrátor možnost, pro každý druh objektu, nastavit Povinné propojení do sdílené složky.

Způsoby zobrazení obsahu složek

Obsah složky můžete zobrazit dvěma způsoby, mezi nimiž jsou malé, ale důležité rozdíly:

Jaký smysl má zobrazovat ve složce objekty s neplatným propojením? Uveďme to na příkladu:
Představte si, že máte složku (kategorii kontaktů) Nabídnout speciální dodací podmínky, do které vedoucí zařazuje zákazníky, kterým obchodníci nabízí speciální dodací podmínky. Když obchodník se zákazníkem podmínky projedná, tak místo vyřazení Kontaktu z této kategorie pouze zaznamená do údaje Konec platnosti u propojení datum jednání. Kromě toho může do komentáře zapsat důležité okolnosti jednání. Tento postup přináší následující výhody:

Složky a sdílení dat

Postup, jak privátní složku poskytnou ke sdílení jinému uživateli, je uveden v kapitole Poskytnutí přístupu ke složce jinému uživateli.

Životní cyklus Složky

Objekty druhu Složka neexistují, vytvářet lze až jednotlivé poddruhy. Obecně platí:

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Složka je poddruhem Objektu (Vše).

Následující seznam subsekcí uvádí poddruhy druhu Složka.

Seznam subsekcí: