Přístup k datům a činnostem note_blue.jpg(995 b)

Tato kapitola popisuje nejkomplexnějším způsobem problematiku přístupových práv uživatelů a skupin k datům a činnostem v rámci Kaskády.

Subjekty práv

Základní typy oprávnění k objektu

Práva k objektům vzhledem k umístění ve složkách

Každý objekt v Kaskádě si nese informace o přístupových právech. Uživatel může s objektem manipulovat do té míry, kterou mu nastavená práva poskytují. Vůbec při tom nezáleží na tom, odkud se uživatel k objektu dostal. Zda to bylo z určité složky nebo z karty Souvisí nějakého souvisejícího objektu, případně prostřednictvím Vyhledávače nebo jinak.

Výše uvedená věta má naprosto zásadní význam a pro pochopení principu přístupových práv je nutno dokonale ji pochopit. Uvádíme to proto, že často vzniká mylný dojem, že práva k objektu jsou dána složkou, do které je tento objekt propojen. To nemusí být pravda dokonce ani v souborovém systému na disku Vašeho počítače, kdy určitý soubor není dostupný pro určitého uživatele, který vidí složku v níž je soubor umístěn. V Kaskádě je oddělení přístupových práv k objektům od jejich umístění ve složkách odděleno ještě ostřeji. Propojení Kaskádního objektu do složky je totiž pouze jedním z mnoha způsobů jeho propojení s jinými objekty, přístupových cest ke každému objektu je mnoho. Proto objekt sám nese informace o svých přístupových právech, jak bylo řečeno výše.

Časem budou zřejmě implementované podpůrné funkce, které například při vložení objektu do určité složky nabídnou režim, který prověří práva uživatelů k této složce a dodatečně i příslušnému objektu nastaví pro uživatele alespoň právo vidět tento objekt. Je však potřeba si uvědomit, že takovým nastavením bude změněno právo k příslušnému objektu nejen v rámci této složky, ale obecně v rámci celé Kaskády. Bude-li tedy takto objekt zpřístupněn určitému uživateli, uvidí jej následně i v kartách Souvisí jiných objektů s nimiž je propojen, může jej vyhledat prostřednictvím Vyhledávače apod.

Práva k datům versus práva k činnostem

Datový objekt Kaskády je představován určitými údaji (hodnotami) zobrazovanými v prohlížeči, lze hovořit o dostupnosti (viditelnosti) a editovatelnosti (právem měnit) těchto údajů.

Zároveň lze s datovým objektem provádět různé činnosti, konkrétní činnosti závisí na druhu příslušného objektu. Například v rámci dokladů se jedná o vystavení, zaúčtování, ..., v případě Kontaktů se jedná o sloučení s jiným Kontaktem, analýzu... apod.

V Kaskádě nastavení práv k objektu rozhoduje jak o přístupu k datům, tak o přístupu k činnostem (právo provést - spustit určitou činnost). Zde je na místě podotknout, že provedení celé řady činností s objektem zapisuje Kaskáda do historie a lze tedy kdykoliv zjistit kdo a kdy jakou činnost prováděl.

Kromě činností, které lze provádět s jednotlivými objekty, samozřejmě existují činnosti komplexnějšího charakteru. Právo k provádění takových činností je obvykle určeno zařazením uživatele do administrátorských pozic.

Vlastnictví objektu

Vlastnictví objektu je jedním ze základních prostředků k tomu, jak uživatelům poskytnout práva (oprávnění) k příslušnému objektu.

Každý datový objekt Kaskády musí být vlastněn určitým uživatelem a kromě toho může(někdy musí) být vlastněn také určitou skupinou uživatelů.


Pro některé oblasti existuje kromě standardní technologie pro práci s přístupovými právy i nějaké další specifické řešení. Jsou to např. Zásobníky a přístupová práva a Zásilky a přístupová práva.

Další práva k objektům

Samozřejmě si lze představit situace, ve kterých je potřeba uživateli poskytnout právo k určitým konkrétním objektům (například k určitému dokumentu) bez ohledu na to, které skupině tento dokument přísluší. Zde tedy není možno využít mechanismus rolí a skupin, je potřeba definovat ke konkrétnímu objektu zcela individuálním způsobem práva. Kaskáda podporuje i tuto možnost a uživatel (především vlastník objektu) může k objektu poskytnout další práva jiným uživatelům nebo skupinám. Toto nastavení lze provést v dialogu Vlastnosti objektu, který je dostupný prostřednictvím menu v prohlížeči nebo v modulu, nebo také klávesovou zkratkou <Alt+Enter>.

V dialogu Vlastnosti objektu v kartě Práva lze také příslušná práva odebrat, okamžikem uložení těchto změn dojde k jejich akceptování programem.

Kaskáda poskytuje funkce pro monitorování práv k objektu, které jsou popsané dále v této kapitole.

Dynamická práva

Kromě výše popsaných principů (vlastnictví a přidělování dalších práv k objektům) existuje ještě tento mechanismus, který dočasně (dynamicky) poskytuje určitá oprávnění některým uživatelům. Dochází k tomu ve dvou situacích:

Role

Role představují prostředek pro delegování určitých práv uživatelům. Množina rolí je v Kaskádě pevně daná, uživatelsky nelze další role vytvářet nebo rušit, stejně tak nelze určovat oprávnění, která příslušná role poskytuje.

Administrátor Uživatelů a skupin do rolí zařazuje/vyřazuje jednotlivé uživatele a tím jim poskytuje určitá práva.

Zařazování do rolí probíhá vždy v rámci určité skupiny. Uživatel tedy může v rámci každé skupiny zastávat jiné role. Ačkoliv to možná vypadá složitě, je to velmi užitečný mechanismus. V praxi zcela běžně nastávají situace, kdy například určitý uživatel má mít přístup k dokumentům příslušejícím skupině obchod, ale nemá přístup k dokumentům příslušejícím skupině vedení firmy.

Přístup k rozborům nákladů/výnosů a účetním sumářům

Kromě výše popsaných principů (vlastnictví a přidělování práv vidět určité objekty), je pro určitou skupinu lidí zapotřebí zůročit data uložená v Kaskádě a prostřednictvím nějakého režimu zobrazit sumární informace (např. náklady spojené s určitým kontaktem, přehled prodejů, ...). Tyto informace však má vidět jen určitý pracovník, nikoliv uživatel, který má právo "pouze" vidět konkrétní objekt.
Přístup uživatelů k určitým sumářům je dán zařazením do určité role, viz. dále.

Informace o právech k objektu

Ačkoliv je systém práv navrhován s maximální snahou o pochopitelnost a přehlednost, není (a vzhledem k rozmanitým požadavkům ani nemůže být) zcela jednoduchý. V praxi často nastane situace, kdy k určitému objektu určitý uživatel nemá taková oprávnění, jaká by on nebo správce systému očekával. V tomto okamžiku je důležité mít k dispozici prostředek, který rychle a jednoznačně poskytne informace o efektivních právech a také sdělí, na základě čeho byla příslušná efektivní práva poskytnuta.

Efektivními právy rozumíme výsledná (reálná) práva určitého uživatele k určitému objektu. Ta jsou výsledkem různých nastavení a situací popsaných výše. Například právo Zobrazení určitého objektu získává uživatel díky jeho vlastnictví, ale také díky roli, kterou zastává v rámci určité skupiny apod.

Užitečným pomocníkem při zodpovězení naznačených otázek je dialog Efektivní práva k objektu, který je dostupný prostřednictvím tlačítka Přehled práv v dialogu Vlastnosti objektu. Tento dialog nejen že zobrazí seznam uživatelů a jednotlivých typů jejich práv k danému objektu, ale pro jakýkoli detailní údaj umožňuje použitím dvojkliku získat informaci o důvodech, které příslušné právo zprostředkovávají.

Co musí udělat administrátor po instalaci Kaskády?

Podrobný popis administrátorských činností souvisejících s přístupovými právy je k dispozici v případu použití Administrace uživatelů a skupin.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: