Zaměstnanci

Tento rámec umožňuje veškeré činnosti s jednotlivými zaměstnanci. Je součástí modulu Mzdy a zobrazí se tehdy, když uživatel v modulu Mzdy ve stromě složek klikne na uzel Mzdy / Zaměstnanci, nebo také přímo na modul Mzdy, nebo také na kteroukoliv složku ve větvi Kontakty.

V tomto prostoru se odehrává převážná většina práce mzdových účetních.

V záhlaví této plochy je nízký panel, na němž je uvedena informace o pracovním období, které je v programu zvoleno a se kterým tedy uživatel pracuje a také fáze, ve které se toto období nachází. Zobrazení tohoto panelu se liší podle toho, zda pracovní období je / není otevřeno.

Hlavní část plochy je tvořena dvěmi kartami, jejichž "ouška" jsou poněkud netradičně v dolní části. V jedné kartě je seznam zaměstnanců a ve druhé kartě je prostředí pro práci se zaměstnancem zvoleným v seznamu.

Přepnutí na data konkrétního zaměstnance může uživatel provést buď běžným způsobem přepnutím mezi kartami (kliknutím na "ouško"), nebo dvojklikem v seznamu zaměstnanců, který v tomto místě poněkud atypickým způsobem neotvírá prohlížeč příslušného kontaktu, ale přepíná na kartu s podrobnými mzdovými informacemi tohoto zaměstnance.

Karta Seznam zaměstnanců (osob)

Je zde zobrazen seznam kontaktů, přitom jejich množina je ovlivněna na jedné straně tím, který uzel byl ve stromě složek zvolen a na druhé straně tím, jaký filtr je nastaven v combu nad seznamem zaměstnanců.

Seznam jako takový nepřináší příliš velkou užitnou hodnotu, je to spíš prostředek pro zvolení určitého zaměstnance a přepnutí do vedlejší karty, kde je možno pracovat s daty tohoto zaměstnance. Proto je zde speciální obsluha klávesy <Enter> i dvojkliku myši a to přepnutí do sousední karty.

Pokud je filtr nastaven na Ne-zaměstnanci nebo Všichni a je napozicována osoba, která není zaměstnancem a provede se přepnutí do sousední karty, pak se v sousední kartě automaticky nastartuje režim pro změnu osoby na zaměstnance.

Karta Zaměstnanec

Prostor, který slouží k práci s konkrétním zaměstnancem, napozicovaným v kartě Seznam zaměstnanců (osob).

Horní část karty tvoří panel s uvedením jména zaměstnance. Vpravo je nástrojový panel s následujícími volbami.

Tiskové výstupy zaměstnance

Tiskové výstupy zaměstnance

Rozbalením nabídky tohoto tlačítka zobrazíte seznam tiskových sestav, jejichž obsah se týká právě zobrazeného zaměstnance.

 • Osobní karta zaměstnance

  Obsahuje podrobné informace o daném zaměstnanci bez omezení na období.

 • Výplatnice malá - pro pracovní období

  Tisk malé výplatnice (výplatní pásky) daného zaměstnance v daném pracovním období.

 • Výplatnice velká - pro pracovní období

  Tisk velké výplatnice daného zaměstnance v daném pracovním období.

 • Výplatnice velká - sumář za období OD-DO

  Tisk velké výplatnice daného zaměstnance za mzdové období OD - DO, nastavené uživatelem v parametrech před tiskem.

 • Podrobný přehled za období OD-DO

  Tisk přehledu všech druhů složek daného zaměstnance za mzdové období OD - DO, nastavené uživatelem v parametrech před tiskem.

 • Přehled nepřítomností zaměstnance

  Tisk přehledu všech nepřítomností daného zaměstnance za mzdové období OD - DO, nastavené uživatelem v parametrech před tiskem. Sestava obsahuje mezisoučty za jednotlivé pracovní poměry.

 • Mzdový list zaměstnance

  Tisk obsahuje komplexní údaje o daném zaměstnanci (základní údaje o zaměstnanci, přehled slev na dani a daňová zvýhodnění). Dále pak v rámci jednotlivých pracovních poměrů seznam složek mzdy po jednotlivých měsících, přehled nepřítomností a celkové součty složek mzdy za zaměstnance po jednotlivých měsících. V parametrech před tiskem je možné zvolit mzdové období OD - DO a to maximálně v rozsahu 12ti měsíců.

 • Potvrzení zdanitelných příjmů

  Tato sestava, která obsahuje potvrzení o zdanitelných příjmech, které mu byly vyplaceny ve vaší firmě za mzdové období OD-DO, se tiskne především tomu zaměstnanci, kterému nevypracováváte roční vyúčtování DZP, např. proto, že si zaměstnanec vypracovává vyúčtování sám, nebo ho pro něj vypracovává jiný zaměstnavatel.

  Rozsah období nastavíte v parametrech před tiskem.
  U tiskové sestavy "Potvrzení zdanitelných příjmů - zálohová daň" lze navíc určit kódy mzdových složek, které jsou považovány za příspěvek na životní pojištění. Jednotlivé kódy mzdových složek oddělte čárkou nebo mezerou.

 • Roční vyúčtování daně z příjmů

  Tisk ročního vyúčtování DZP, která splňuje náležitosti zákona o daních z příjmů.

 • Potvrzení příjmů pro sociální dávky

  Tento tisk slouží jako "Příloha k žádosti o dávky" státní sociální podpory, která obsahuje příjmy za pracovní období OD-DO, nastavené uživatelem v parametrech před tiskem.

 • Kontrolní sestava základů DZP, SP, ZP ...

  Tisk přehledu základů daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění včetně výpočtu průměru pro náhrady daného zaměstnance za mzdové období OD - DO, nastavené uživatelem v parametrech před tiskem.

 • Prohlášení k dani - předvyplněné PDF

  Oficiální fomulář "Prohlášení poplatníka daně z přůjmů fyzických osob ze závislé činnosti" ve formátu PDF, který je předvyplněný daty konkrétního zaměstnance (viz. Vložení dat z Kaskády do PDF formulářů).

  Dávkový export pro všechny zaměstnance pro období leden-březen je k dispozici na kartě Tiskové výstupy / Měsíční výstupy / Výstupy k výplatám.

 • Žádost o roční zúčtování - předvyplněné PDF

  Oficiální fomulář "Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění" ve formátu PDF, který je předvyplněný daty konkrétního zaměstnance (viz. Vložení dat z Kaskády do PDF formulářů).

  Dávkový export pro všechny zaměstnance pro období leden-březen je k dispozici na kartě Tiskové výstupy / Měsíční výstupy / Výstupy k výplatám.

 • Zápočtový list

  Tisk potvrzení při změně zaměstání, který (při skončení pracovního poměru a při skončení dohody o pracovní činnosti) je zaměstnavatel povinnen vydat zaměstnanci. Tento tisk je pak povinnen zaměstnanec odevzdat při vstupu do nového zaměstnání (podle ustanovení § 313 odst. 1 zákoníku práce).

 • Příloha záp. listu - údaje o výši prům. výdělku

  Tisk obsahuje údaje o výši průměrného výdělku a slouží jako příloha k tisku zápočtového listu.

 • Potvrzení pro účely podpory v nezaměstnanosti

  Tisk formuláře určený pro úřad práce, obsahující potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti daného zaměstnance.

Posun na minulou osobu

Posun na minulou osobu (zaměstnance)

Tento ovládací prvek umožňuje přejíždět na předchozí osobu (zaměstnance) v seznamu zaměstnanců a tím je umožněno pohodlné prohlížení dat o různých zaměstnancích, aniž by bylo nutno se stále přepínat mezi kartami.

Posun na další osobu

Posun na další osobu (zaměstnance)

Tento ovládací prvek umožňuje přejíždět na další osobu (zaměstnance) v seznamu zaměstnanců a tím je umožněno pohodlné prohlížení dat o různých zaměstnancích, aniž by bylo nutno se stále přepínat mezi kartami.

Otevřít prohlížeč osoby

Otevřít prohlížeč osoby

Kliknutím na toto tlačítko otevřete prohlížeč kontaktu (osoby), napozicovaného zaměstnance.

Protokol o výpočtu tohoto zaměstnance

Protokol o výpočtu tohoto zaměstnance

Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí malé okno s textovým polem, ve kterém je uveden slovní popis výpočtu mzdy daného zaměstnance.

Ve spodní části karty jsou detailní informace o napozicovaném zaměstnanci rozčleněné do samostatných podkaret.

Karta e-Neschopenky

Tato karta je pouze informativní. Obsahuje seznam všech importovaných záznamů e-neschopenek zaslaných ČSSZ, setříděných podle datumu vzniku notifikace.
V poli Zaměstnanec lze seznam omezit pouze na e-neschopenky týkající se konkrétního zaměstnance.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: