Proměnlivé počty desetinných míst pro množství a jednotkovou cenu note_blue.jpg(995 b)

Nejobvyklejší je zadávání množství i jednotkových cen na 2 desetinná místa. Tak je to nastaveno při instalaci Kaskády a ve většině organizací není potřeba nic měnit.

V některých odvětvích je však vhodné pracovat s jinými počty desetinných míst, např. pokud je základní měrnou jednotkou u určitého produktu m3, pak je vhodné vyjadřovat množství na 3 desetinná místa, jindy je naopak žádoucí uvádět na větší počet desetinných míst jednotkové ceny.

Kaskáda vám umožňuje nastavit si samostatně počet desetinných míst pro zadávání množství a nezávisle na tom počet míst pro zadávání jednotkové ceny (v obou případech je povolená hodnota od 1 do 4 des. míst). Nastavení lze provést pro celou aplikaci, ale v případě potřeby i pro jednotlivé produkty.

Globální konfigurace

V konfiguraci účetnictví na kartě Účetnictví a doklady rozhodne administrátor účetnictví o počtech míst pro množství a pro jednotkovou cenu, která budou v rámci celé aplikace uplatněna jako výchozí. Rozmezí povolených hodnot je od 1 do 4 desetinných míst jak pro množství, tak pro jednotkové ceny.

V této konfiguraci může také administrátor prostřednictvím zaškrtávacího pole povolit individuální definice desetinných míst pro jednotlivé produkty. Pokud tak učiní, pak budou v prohlížeči každého produktu k dispozici dvě editační pole pro zadání počtu desetinných míst, se kterým má program pracovat právě u tohoto produktu.

Pokud vás překvapuje, že není možno definovat počet desetinných míst pro celkové ceny, pak vězte, že celkové ceny se promítají do dokladů, skladových karet a účetnictví, představují reálnou finanční jednotku, a proto zde program pracuje se dvěmi desetinnými místy bez možnosti uživatelské změny.

Definice počtu desetinných míst u produktu

Nastavování počtu desetinných míst u jednotlivých produktů je možné pouze tehdy, když administrátor v konfiguraci účetnictví tuto funkčnost povolil.

Pro nově zadávaný produkt bude předdefinovaný takový počet desetinných míst, který je nastaven v konfiguraci účetnictví, pokud však produkt vzniká podle určité šablony, pak samozřejmě převezme hodnoty z této šablony.

Nastavení lze u produktu kdykoliv měnit bez rizika problémů, jednoduše od této chvíle bude aplikace při práci s tímto produktem používat nově nastavenou hodnotu.

Uplatnění výše uvedených konfigurací

Podle výše uvedených nastavení bude Kaskáda formátovat číselné údaje v zadávacích polích objednávek, dodacích listů a dokladů, ale také v prodejních a nákupních cenících u jednotlivých produktů.

V databázi jsou množství i jednotkové ceny zaznamenány jako čísla s plovoucí desetinnou čárkou a takto s nimi také probíhají aritmetické operace. Počet zobrazovaných desetinných míst je tedy především věcí uživatelského rozhraní. Výsledek aritmetické operace (součin množství a jednotkové ceny) je pak zaznamenán do databázového pole typu peníze, které pracuje se dvěmi desetinnými místy.

Příbuzná témata: