Podpora tvorby zálohových listů vydaných v Kaskádě v rámci objednávek od zákazníka

V rámci objednávky od zákazníka je možné poloautomaticky vytvářet zálohové listy vydané.
Takto vytvořené zálohové listy jsou s danou objednávkou spojeny, takže je možné získat snadný přehled o vystavených, uhrazených a vypořádaných záloh v rámci dané objednávky.
Toto propojení s objednávkou pak napomáhá spolehlivému vyúčtování zaplacené zálohy ve faktuře v rámci konkrétní obejdnávky.
Informace o provedené platbě zálohy související s objednávkou, je avizována uživateli, který za danou objednávku zodpovídá.


V rámci prohlížeče objednávky od zákazníka na první kartě v podkartě Zálohy může uživatel nastavit několik parametrů, které jsou využity při vytváření zálohových listů vydaných v rámci dané objednávky.

Nastavení těchto vlastností najde využití především v situaci, kdy jsou během roku periodicky vystavovány zálohy, které jsou pak za delší období vyúčtovány.
V tomto případě je nutné, aby byly pravidelně vystavovány zálohy dle předem daného platebního kalendáře.
Frekvence těchto záloh je pak většinou měsíční, může být i čtvrtletní.

Nastavení záloh v rámci objednávky lze využít i v rámci jednorázového prodeje zákazníkům, kdy je uskutečnění dodávky dle objednávky podmíněno zaplacením zálohy v příslušné výši.
Povinné stanovení typu a tím i výše zálohy může uživatel vynutit příslušným nastavením.

Povinné vyplnění typu záloh u všech objednávek od zákazníka

Pokud je žádoucí, aby u každé objednávky byl povinně určen typ zálohy, tzn. nesmí být typ zálohy <neurčeno>, pak v uživatelských preferencích zapněte volbu V zák.obj. povinně určit typ zálohy (Bez,Měs,Q,Konst,...).

Parametry pro tvorbu zálohových listů v rámci dané objednávky

Základní nastavení parametrů záloh by mělo být provedeno v rámci šablony objednávky od zákazníka v Konfiguraci druhů (tříd) na kartě Šablony.

Nastavení konkrétních výchozích hodnot pro danou objednávku pak proveďte v rámci příslušné objednávky.
V závislosti na zvolené hodnotě v combu "Záloha" program zpřístupňuje, případně zobrazuje či skrývá další parametry.

Možné hodnoty comba "Záloha" na kartě Zálohy a jejich vliv na další chování programu:

Na kartě Zálohy lze nastavit i další výchozí volby blíže popsané v kapitole Prohlížeč druhu Objednávka od zákazníka

Všechny výše uvedené údaje jsou využity při poloautomatické tvorbě zálohových listů vydaných v rámci dané objednávky. Některé slouží pro vytvoření hlavičky ZL, jiné pro tvorbu řádku v obsahu ZL.

Individuální tvorba Zálohových listů vydaných s využitím údajů v objednávkách

Jednotlivě je možné zálohy vydané vytvářet přímo z prohlížeče objednávky od zákazníka, pomocí tlačítka Akce ( seznam, nový ) na kartě Zálohy. Tento způsob je vhodný především při jednotlivém prodeji.

Po pokynu k tvorbě nového zálohového listu program nabídne, nebo rovnou použije šablonu a zobrazí prohlížeč zálohového listu. Specifické je to pouze tím, že program z objednávky přebere některé informace a použije je pro inicializaci tohoto zálohového listu a jeho obsahu.

Dávková tvorba Zálohových listů vydaných s využitím údajů v objednávkách

Dávkový režim tvorby zálohových listů je určen pouze pro zálohy s pravidelnou měsíční či čtvrtletní frekvencí.

Dávkově je možné zálohové listy vydané vytvářet nad jakoukoliv složkou s objednávkami od zákazníka pomocí činnosti vyvolané v plovoucím menu nad složkou a potvrzením volby "Vytvořit zálohové listy nad objednávkami".

V případě dávkové tvorby zálohových listů, program nejdříve zobrazí dialog "Volba období" pro zvolení dílčího účetního období, za které mají být zálohové listy vytvořeny.
Dále vyhodnotí jednotlivé zálohové listy a zobrazí informaci u kolika objednávek bude zálohové listy vytvářet s dotazem, zda pokračovat.
Po souhlasné odpovědi program zcela automaticky, bez interakce uživatele, vytvoří zálohové listy.
Pokud je mezi objednávkami některá, kde není specifikován režim platby záloh "Měsíčně", nebo "Čtvrtletně", je na tuto objednávku uživatel upozorněn pomocí malého informačního dialogu. Po potvrzení, pokračuje tvorba zálohových listů nad další objednávkou.

Dalším místo, které je určeno pro dávkovou tvorbu, je v modulu Dlouhodobý majetek v uzlu s odběrními místy na kartě Zakázky (Objednávky od zákazníků) pomocí tlačítka Vytvořit zálohové listy nad objednávkami.
Tento pracovní prostor je však k dispozici pouze v případě, kdy je v Kaskádě zprovozněna funkčnost odběrních míst.

Pro pohodlnější práci se seznamem objednávek je možné využít "Filtrovací panel", který ve své části "Standardní filtr" pro Objednávky od zákazníka obsahuje filtr na "Režim platby záloh".

Rekapitulace vystavených, uhrazených a vyrovnaných záloh

Celková rekapitulace stavu záloh, které s danou objednávkou souvisí je uvedena v prohlížeči objednávky od zákazníka na kartě Zálohy.

Avizování provedené úhrady

Kaskáda sama aktivně upozorňuje uživatele o provedené úhradě zálohového listu souvisejícího s nějakou objednávkou.
V okamžiku, kdy dochází ke změně zůstatku zálohového listu (zaplacením), dostává uživatel, který zodpovídá za objednávku uvedenou u zálohového listu v poli "Objednávka" na kartě Rekapitulace, avízo o provedení úhrady na konto dané objednávky.

Příbuzná témata: