Výběr datové větve note_blue.jpg(995 b)

Tento dialog, který slouží především pro výběr datové větve, se zobrazí jako druhý dialog při spouštění Kaskády, bezprostředně po zadání uživatelského jména a hesla v dialogu Přihlášení k databázovému serveru.

Hlavním účelem dialogu je vybrat v seznamu datovou větev a tlačítkem Pokračovat spustit program.

Kromě toho je zde několik dalších prvků (Období a provozní datum, Servisní volby - tlačítko Servis), které budou popsány dále.

Chování tohoto dialogu může být značně ovlivněno parametry uvedenými v příkazové řádce, kterou byl program spuštěn. Jejich popis je k dispozici v samostatné kapitole Parametry při spuštění.

Seznam datových větví

V seznamu jsou uvedeny všechny datové větve nainstalované k databázi, ke které jste se přihlásili. Kromě názvu této datové větve je v seznamu uveden krátký komentář, který k této datové větvi zapsal vrcholový administrátor. Tento komentář může administrátor změni v Globální konfiguraci na kartě Obecné v boxu Technické parametry Kaskády v poli Poznámka. Komentář slouží k lepší orientaci v seznamu datových větví. Změnou tohoto komentáře může administrátor ovlivnit pořadí datových větví.

Období a provozní datum

Pokud je v konfiguraci povoleno měnit období a/nebo provozní datum, pak v tomto dialogu je uvedeno Combo pro volbu období a/nebo pole pro volbu provozního datumu.

Význam těchto údajů je popsán v kapitole Provozní datum, jeho účel a využití.

V případě, že provozní datum nastavíte jiné než systémové, bude po celou dobu práce s odlišným provozním datem uživatel na tuto skutečnost upozorněn formou varovného panelu.

Servisní volby - tlačítko Servis

Tlačítko Servis v levém dolním rohu slouží k vyvolání několika voleb v rozbalovací nabídce.

Jsou to následující volby:

Příbuzná témata: