Instalace a reinstalace Kaskády note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Instalací (reinstalací) Kaskády rozumíme proces, při kterém z instalačního souboru nahrajete do počítačů vlastní program Kaskáda včetně pomocných souborů, které následně umožní inicializovat/aktualizovat datové struktury v databázovém serveru.

Tuto instalaci je nutno provést na všech počítačích (uživatelské stanice, stanice administrátora i databázový server), liší se pouze při jedné volbě v průběhu instalace, viz. dále v odstavci Postup.

Instalační soubor KaskadaInst.exe včetně dalších Kaskádních aplikací (Kaskada.exe, KaskMailSend.exe, KaskMailReceive.exe, apod.) jsou digitálně podepsané. Znamená to, že operační systém může ověřit, že daný soubor opravdu pochází od nás (firmy Černý) a že ho nikdo nepodvrhnul. Zajišťuje to vyšší bezpečnost a Windows i antiviry se k podepsaným aplikacím chovají méně restriktivně.

Pozn: U aktualizace Kaskády, pokud jde o revizi (hotfix), který nenese žádné změny v databázi, tak Kaskáda nevyžaduje aktualizaci datových struktur ani neoznamuje rozpor nainstalovaných verzí na serveru a na příslušné stanici.

Předpoklady

Nutným předpokladem je, že

Postup

Při reinstalaci je nutné dodržovat pořadí, tedy před reinstalací ukončete všechny potřebné aplikace, proveďte samotnou reinstalaci Kaskády, na databázovém serveru proveďte aktualizaci datových struktur, restartujte a spusťte 602SQL server, spusťte Přijímač a odesílač zásilek.
Podrobný postup je uvedený v následujících odstavcích.

Podpora EET

Součástí instalačního souboru Kaskády jsou funkce pro komunikaci se servery Finanční správy (viz. Elektronická evidence tržeb - EET).

Prvotní konfigurace

Příbuzná témata: