Spuštění a provoz Kaskády, 602SQL serveru, přijímače a odesílače zásilek

Poté co byly splněny Technické podmínky provozu a provedena Instalace (případně reinstalace) Kaskády, je možno přistoupit ke spuštění Kaskády.

K řádnému provozu je nutno zajistit následující:

Dostupnost v síti

Jakékoliv spouštění progamů má smysl tehdy, když existuje regulerní spojení mezi klienty a serverem. Je tedy nutno pamatovat na to, že v rámci zabezpečení sítě musí být povolen z uživatelských stanic přístup k databázovému serveru, jinak se uživatelské stanice nemohou k serveru přihlásit.

Nastavení brány firewall v souvislosti s provozem Kaskády

Systém Kaskáda pracuje v režimu klient-server a využívá ke komunikaci mezi klientem a serverem tzv. IP protokol. Jedná se o komunikaci, která je v dnešní době monitorována a omezována technickými prostředky, které mají zamezit neoprávněnému přístupu k počítačům a datům. Jedná se především o tzv. bránu firewall, která je součástí systému Windows. Tato brána neumožňuje nepovolenou komunikaci mezi počítači, proto je nutno jak na straně databázového serveru, tak na straně uživatelských stanic, povolit provoz příslušných programů. Obvykle se při prvním spuštění programu objeví standardní dialog Windows, je to dotaz, zda povolit komunikaci tohoto programu prostřednictvím protokolu IP.

Poněkud specifická je situace tehdy, když je databázový server provozován formou služby, neboť zde se dotaz na povolení vyjímky neobjeví automaticky, ale je nutno tuto vyjímku v bráně Firewall zadat ručně a to následujícím postupem.

Spuštění SQL serveru na databázovém serveru

Spuštění SQL serveru je samozřejmě zcela nezbytné k jakémukoliv dalšímu provozu Kaskády.

SQL server nelze spustit odjinud než z databázového serveru, nelze to provést na dálku (s vyjímkou přístupu ke vzdálené ploše nebo podobných správcovských prostředků, které jsou již mimo rámec problematiky této nápovědy).

Uvedeme zde tři možnosti v pořadí jejich vhodnosti, počínaje tou nejvhodnější:

Ukončení chodu 602SQL serveru

Činnost 602SQL serveru lze, bez ohledu na to zda je spuštěn jako služba nebo běžná aplikace, vždy ukončit:

Pokud server běží jako služba, je možné také ukončit jeho činnost:

Odpojení uživatelů před ukončením chodu 602SQL serveru

Je-li k serveru přihlášen nějaký uživatel (za uživatele je považován i Kaskádní přijímač a odesílač, proto je nutné ukončit jejich chod také, viz. dále), pak se při pokusu o ukončení jeho práce vypíše varovná zpráva o tom, že na serveru jsou připojeni uživatelé a zda chcete i přesto server ukončit. V tomto případě nedoporučujeme ukončovat chod serveru, protože právě ten uživatel, který je ještě připojen, může mít některá data rozeditována a pokud by došlo k ukončení serveru, tak by o tyto data přišel. Proto je dobré před ukončením serveru ověřit, zda na serveru není některý z uživatelů, případně jim poslat varovnou zprávu o ukončení chodu 602SQL serveru.

K ověření a odeslání zprávy můžete využít:

Spuštění přijímače a odesílače zásilek (e-mailových programů)

Přijímač a odesílač zásilek slouží k přenosu zásilek mezi komunikačním serverem a databázovým serverem.

Nutným předpokladem před spuštěním těchto programů je chod 602SQL serveru.

Spuštění přijímače a odesílače zásilek lze provést pro konkrétní datovou větev pouze jednou. V případě, že se pokusíte nad stejnou datovou větví spustit tyto programy vícenásobně, program vícenásobné spuštění neprovede a zobrazí upozornění.

Spuštění e-mailových programů lze provést třemi způsoby:

Pro spuštění přijímače/odesílače doporučujeme první variantu (formou služby).

Pokud z jakéhokoliv důvodu ukončíte chod přijímače a odesílače, opětovné spuštění provedete způsobem popsaným výše.

Pozn: Informaci o tom, že Kaskádní přijímač nebo odesílač neběží, se uživatel dozví prostřednictvím varovného panelu.

Spuštění Kaskády na stanicích

Při spuštění Kaskády se kontroluje počet přihlášených uživatelů.
Kaskádu lze spustit dvěma způsoby:

Obrázky zobrazené během spouštění Kaskády (inicializace datových struktur)

Načtení datových struktur nějakou chvíli trvá, proto je uživateli signalizován stav načítání pomocí indikátoru průběhu a při tom se v pozadí zobrazuje obrázek, který je náhodně načten ze sady obrázky uložených ve složce ImgStart (standardně v C:\Program Files\Software602\Kaskada\ImgStart).

Pokud nejste s tímto chováním programu spokojeni, můžete provést úpravy podle následujících informací:

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: