Majetek

Úvod

Druh Majetek slouží k evidenci předmětů, představujících v organizaci majetek ať už dlouhodobý, nebo jakýkoliv jiný.

Je poddruhem druhu Předmět a od něj přebírá veškeré jeho vlastnosti a principy, navíc jsou zde záležitosti týkající se účetní evidence a odpisování a dále mechanismus sloužící k uspořádání a identifikaci majetku v rámci vaší organizace

Uspořádání majetku v rámci organizace

Majetek v rámci organizace je nutno inventarizovat, je potřeba mít o něm přehled, za jednotlivé předměty odpovídají určití pracovníci a předměty jsou někde umístěné.

Kaskáda poskytuje kvalitní podporu pro řešení všech výše uvedených úloh prostřednictvím dvou mechanismů.

Forma evidence majetku

Životní cyklus a principy účetní evidence majetku

Nový majetek vzniká ručně z iniciativy uživatele, obvykle v Modulu Dlouhodobý majetek.

Kaskáda podporuje účetní evidenci dlouhodobého majetku počínaje procesem pořízení, přes předání do užívání, odpisování účetní i daňové, až po vyřazení majetku z účetní evidence.

Kaskáda zajišťuje soulad mezi účetní a operativní evidencí. Znamená to, že pořizovací a zůstatková cena uvedená u majetku odpovídá spolehlivě částce, která byla na konto tohoto majetku účtována prostřednictvím libovolných dokladů. Je toho dosaženo tím, že uživatel nemůže pořizovací a zůstatkovou cenu změnit žádným jiným způsobem, než zaúčtováním nějakého dokladu, který se v řádku odkazuje na majetek, viz. účetní obraz předmětu.

Postupy, jak provést celý proces účetní evidence majetku (od založení, přes zahájení užívání, odpisy, až po vyřazení), najdete ve větvi help systému Účetní evidence majetku.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Běžný dokument je poddruhem druhu Dokument.

Druh Běžný dokument nemá žádné další poddruhy.