Elektronická evidence tržeb - EET

Legislativa

Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016.

Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb.

Dne 16. srpna 2016 nabyla platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů vyhláška č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka.

Webový portál Finanční správy ČR

Z pohledu EET jsou důležité dva portály, provozované Finanční správou ČR

Co je potřeba před oživením EET v Kaskádě

Je to vlastně velice jednoduché, stačí dvě věci :

Jak EET uvést do provozu v Kaskádě

Pro oživení funkčnosti EET v Kaskádě je potřeba provést následující

Co je to účtenka ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Jak je v české legislativě neblahým zvykem, pojmy na kterých stojí rozsáhlé legislativní i technické systémy, nejsou řádně vymezené.
Nejen že nejsou vymezené, ale často kolidují s běžně vžitou praxí a zanáší do ní chaos.

Nejinak je tomu s pojmem účtenka, protože

Autoři Kaskády při studiu zákona pochopili, že účtenka je to, co se tomuto zákonu hodí aby bylo hlášeno.

Co je to "účtenka pro EET" v pojetí Kaskády

Účtenky v pokladním systému VEGA

V Kaskádě jsou zavedeny následující principy.

V uživatelském rozhraní Kaskády se to projeví následovně


Závěrem lze tedy říct, že "účtenkou pro EET" je v Kaskádě takový doklad (vyd. faktura, ZL nebo DL), který Kaskáda sama nebo na pokyn uživatele ohlásila na EET-portál.

Jak to v Kaskádě funguje

Docela jednoduše :-)

Technické prostředky pro odeslání hlášení na EET-portál

Odeslání hlášení provádí Kaskáda z uživatelské stanice, na které došlo ke vzniku záznamu (požadavku) hlášení, takže taková uživatelská stanice musí mít připojení k internetu.

Mohlo by se zdát, že rozumnější je, aby tuto činnost prováděl nějaký server, např. ten, který řeší příjem a odesílání zásilek. To však není dobrá idea, protože na stanici je stejně nutno čekat na odezvu EET-portálu, tzn. na přidělené fiskální identifikační kód (FIK), který je nutno vytisknout na "účtence" - tedy např. na vydané faktuře, účtence systému VEGA apod.

Pro komunikaci s EET-portálem potřebuje Kaskáda určité externí moduly.
Ačkoliv jde o určitou externí komponentu, zakoupenou od třetí strany a zabudovanou do Kaskády, tato komponenta je vložena do instalačního programu Kaskády a její instalace proběhne zcela automaticky zároveň s instalací Kaskády verze 16.07 a vyšších.

Vystavování, odvystavování a úhrady dokladů

Vždy při vystavení nebo odvystavení jakéhokoliv dokladu, nebo při ručním vytváření hlášení EET Kaskáda provede vyhodnocení aktuálního stavu a situace bez ohledu na to, co se právě událo. Podle formy úhrady uvedené v hlavičce Faktury vydané nebo Zálohového listu vydaného program provede následující.

Stanovování datumu vystavení a datum tržby

Změna formy úhrady u vystaveného dokladu

Pokud uživatel u dokladu, který již byl vystaven, změní formu úhrady, program sám neprovádí automaticky žádné korekce ani žádné jiné operace týkající se odeslání hlášení EET.
Pokud uživatel chce odeslat hlášení, které uvede doklad do stavu odpovídajícího nově nastavené formě úhrady, je potřeba, aby to učinil sám ručně v kartě EET Zprávy.

Uživatelem vynucené odeslání hlášení

Uživatel může mít potřebu nebo je to jeho povinnost odeslat na EET-portál hlášení o nějakém vystaveném dokladu, u kterého nedošlo k jeho automatickému odeslání, například během vystavení dokladu došlo k výpadku internetu, apod.

Může to kdykoliv provést díky činnosti EET zprávy, která je dostupná z prohlížeče kteréhokoliv dokladu. Tato činnost vyvolá dialog ve kterém

Hlášení která se nepodařilo odeslat

Během provozu se může stát, že se nějaké hlášení neodešle, např. z důvodu přetížení EET-portálu a vypršení časového intervalu nebo kvůli dočasnému výpadku připojení k internetu apod.

Kaskáda neprovádí automatické následné odesílání bez vědomí uživatele, ale

Příbuzná témata: