Variabilní symbol

Variabilní symbol slouží jako jeden z identifikátorů plateb. Není dán žádnou legislativou, ale je dán praxí v obchodních a platebních mechanismech a stycích. Je to identifikátor, který je standardní součástí bankovních transakcí a figuruje ve výpisech z bankovních účtů.

Při zpracování těchto bankovních transakcí (výpisů) slouží variabilní symbol k párování dokladů, ať už pro automatické párování řádků Bankovního výpisu nebo pro uživatele, který zpracovává výpis ručně (opisem).

V praktickém životě je někdy variabilní symbol používán i při vzájemné komunikaci mezi obchodními partnery k identifikaci dokladu o kterém jednají a to především u faktur. Takové pooužití je samozřejmě možné, ale přesto je potřeba si uvědomit, že variabilní symbol jako takový je něco jiného než číslo dokladu, ačkoliv v některých informačních systémech může být použita taková logika, že číslo dokladu a variabilní symbol jsou totožné.

Pozor, variabilní symbol v Kaskádě není používán pro záznam do kontrolního hlášení.

Formát variabilního symbolu

Variabilní symbol má v Kaskádě formát celého kladného čísla v délce maximálně 10 znaků, větší počet program nedovolí zadat. Tuto délku nelze upravovat, protože u bankovních operací (resp. pro bankovní instituce) je podmínkou číselná forma maximálně 10 znaků.

Tvorbu variabilního symbolu ve vydaných dokladech program zajišťuje automaticky viz. odstavec Automatická tvorba variabilního symbolu.

Ruční zadání variabilního symbolu, které provede uživatel sám v prohlížeči Dokladu, má vždy přednost a program do něho nezasahuje.

Kde lze VS zadat a jaký smysl v daném místě má

Jednoznačnost variabilního symbolu na úrovni hlaviček dokladů

Vzhledem k tomu, že variabilní symbol má sloužit k identifikaci určitého dokladu (platby), je žádoucí, aby toto číslo bylo jednoznačné. Jiná je situace u dokladů vydaných a jiná situace u dokladů přijatých.

Přijaté doklady (faktury, zálohové listy atd.)

Variabilní symboly u přijatých dokladů přebíráme z prvotního dokladu, který byl do firmy doručen. Nemůžeme je nijak ovlivnit, musíme akceptovat to, co stanovila protější strana (obchodní partner). Za běžných okolností lze předpokládat, že variabilní symbol by měl být jednoznačný v rámci dokladů od jednoho konkrétního obchodního partnera (dodavatele). Kaskáda proto při vstupování dat provádí kontrolu a pokud uživatel zadává u uvedených přijatých dokladů variabilní symbol stejný jaký již u jiného dokladu stejného obchodního partnera existuje, zobrazí varování. To má sloužit k zamezení chybám - zadání jednoho a téhož přijatého dokladu do systému dvakrát.

Vydané doklady (faktury, zálohové listy atd.)

Tyto doklady vytváří uživatel a je tedy na něm zajistit jedinečnost variabilních symbolů. Záleží na tom, zda variabilní symboly bude u vytvářených dokladů ručně zadávat podle nějaké vlastní metodiky, nebo využijete systém automatického vytváření variabilních symbolů, který Kaskáda poskytuje.

Výjimka pro případy, kdy je variabilním symbolem dokladu IČO nebo DIČ vlastní firmy

Pokud je variabilním symbolem IČO nebo DIČ vlastní firmy (např. mzdové doklady, doklady institucím, apod.), je obvykle těchto dokladů v systému více a proto program na tuto duplicitu (nejednoznačnost) úmyslně neupozorňuje. Varování by bylo zbytečně zdržující.

Automatická tvorba variabilního symbolu

Pokud program vytváří variabilní symbol automaticky (v případě Faktur vydaných a Zálohových listů vydaných), vychází z čísla dokladu. Mohlo by přitom snadno dojít k duplicitním variabilním symbolům a proto může být pro každou číselnou řadu uživatelem zadána předpona pro variabilní symbol.

Algoritmus, kterým program variabilní symbol automaticky vytváří je následující:

Z předchozího popisu je zřejmé, že tvar výsledného čísla (variabilního symbolu) je velmi závislý na konfiguraci, kterou si sami vytvoříte v rámci číselných řad. Musíte zajistit, že výsledný počet znaků variabilního symbolu nepřekročí hodnotu 10 znaků. Záleží na tom, kolik znaků zadáte do předpony, dále záleží na tom, zda u příslušné řady v jejím kódu jsou nebo nejsou číselné znaky a dále záleží na tom, na kolik míst je v čísle dokladu zobrazováno pořadové číslo a období.

Jak ovlivňuje VS párování dokladů

Variabilní symbol je uváděn především jako součást příkazů k bankovním operacím a figuruje ve výpisech z bankovních účtů.

V praxi je nejobvyklejší a nejčistší situace taková, že jeden doklad má jeden konkrétní vyriabilní symbol. Může však nastat situace, kdy

Příbuzná témata: