Prohlížeč druhu Bankovní výpis

Prohlížeč Bankovního výpisu slouží k zpracování výpisů z bankovních účtů, které máte zřízeny v bankovních ústavech.

Je určen jak pro

Bankovní výpis má těsnou souvislost s Bankovním účtem. Bez Bankovního účtu, jehož příjmy/výdaje tento výpis představuje, by ani nemohl existovat. Právě z prohlížeče bankovního účtu je obvykle k jednotlivým bankovním výpisům přistupováno.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Další funkce a vlastnosti, které jsou společné všem prohlížečům různých druhů dokladů, poskytuje prohlížeč Dokladu, proto nejsou tyto funkce popisovány v této kapitole - doporučujeme prostudování kapitoly o prohlížeči Dokladu.

Speciální funkce v Hlavním menu

Import_dat.jpg(1 kb)

Import obsahu

 

Tuto funkci naleznete v hlavním menu prohlížeče v položce Soubor / Import obsahu. Stejnou funkci program automaticky nabídne při uložení bankovního výpisu.
Funkce umožňuje do Bankovního výpisu importovat data stažená pomocí vašeho bankovního software.
Předpokladem je, že u bankovního účtu máte nastaveny parametry importu bankovního výpisu.
Funkce Import obsahu je použita v typickém případu použití Import dat do Bankovního výpisu.
Po spuštění funkce se zobrazí windows dialog pro výběr importního souboru (Pozn.: Dialog pro výběr souboru bude napozicován ve složce, která je uvedena u příslušného bankovního účtu v boxu Nastavení exportu platebního příkazu).
Po výběru souboru, který chcete importovat a potvrzení kliknutím na tlačítko Otevřít program

  • načte obsah souboru z disku do databáze (tento textový soubor si můžete později zobrazit v kartě Importovaná data - textový soubor načtený z bankovního SW),

  • převede data z naimportovaného textového souboru do pracovní tabulky,

  • nad každým jednotlivým řádkem v pracovní tabulce provede automatické párování.

  • pro každý řádek, který se podařilo programu spárovat, vytvoří automaticky v kartě Obsah řádek typu "párovací položka" s odkazem na spárovaný doklad.

Výsledek této operace najdete v kartě Pracovní tabulka, kde je možné podívat se na výsledek párování a kde lze dořešit nespárované řádky apod.

Možnost RE-importu obsahu

Následující text se týká pouze situace, kdy uživatel potřebuje "zahodit" současný stav obsahu bankovního výpisu v Kaskádě (včetně provedeného párování) a provést import (tedy načtení dat) znovu.

Tento postup se může hodit v případě, kdy je potřeba provést znovu automatické párování řádků Bankovního výpisu např. z důvodu dodatečného vystavení dokladů, které které při předchozím importu nebyly vystaveny a tudíž nemohly být spárovány.

Postup je následující

  • Vstupte do karty Obsah.

  • V plovoucím menu klikněte na volbu Smazání všech řádků.

Nyní máte k dispozici dvě možnosti:

Opakovaný (přídavný) import dat

Následující text se týká pouze situace, kdy uživatel potřebuje k současnému obsahu bankovního výpisu (např. po předchozím importu bankovního výpisu) provést doplnění o položky, které jsou k dispozici v jiném zdroji (např. rozpis hromadné platby).

Tento opakovaný import je možný provést volbou v menu Soubor / Import obsahu spolu se stisknutou klávesou <Ctrl>.

Karty

Činnosti s objektem

V podmenu tlačítka Expand.jpg(1 kb) na panelu nástrojů nebo v podmenu Objekt / Expand.jpg(1 kb) Bankovní výpis "název_bankovního_výpisu" jsou k dispozici funkce:


Činnosti

popisuje kapitola Prohlížeč druhu Doklad.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: