DPH - výkazy

Výkazů v této oblasti je několik, zdaleka nejde jen o "Přiznání k DPH", jak se často zjednodušuje. Tato kapitola poskytuje přehled o typech výkazů z oblasti agendy DPH, které jsou v Kaskádě k dispozici.

Přiznání k DPH

Přiznání k DPH lze považovat za nejdůležitější výkaz, neboť na jeho základě probíhá odvod DPH finančnímu úřadu.

Jak je to s daty pro přiznání

Jak je řečeno výše, naprosto všechny informace pro obsah výkazů jsou čerpány z dokladů.

Při vstupu do dialogu Výkazy agendy DPH (nebo přepnutí období během práce v dialogu) program načte data z dokladů příslušného období a zaznamená je do pomocných tabulek, určených pro následný tisk a export výkazu. Uživatel má v dialogu možnost tlačítkem vyvolat nové generování dat, což má smysl v případě, že mezitím změnil obsah nějakého dokladu.

Data do tabulek se negenerují u již uzavřených období, použijí se data nagenerovaná v okamžiku uzavření příslušného období, která se již nemění.

Hodnoty ve třetím období každého čtvrtletí

Hodnoty uváděné v kvartálním přiznání k DPH musí odpovídat součtu částek za 3 uzavřená DPH období. Díky zaokrouhlování částek v jednotlivých obdobích nemusí vždy stačit provést pouhý součet částek za tato období. Tímto způsobem zde mohou vzniknout korunové rozdíly ze zaokrouhlení.
Proto ve třetím období DPH každého čtvrtletí dochází ke specifickému zaokrouhlení částek, aby pro podání čtvrtletního přiznání k DPH postačoval pouhý součet zaokrouhlených částek z jednotlivých měsíců.

V Kaskádě je k dispozici

Uživatelské rozhraní pro práci s přiznáním k DPH je k dispozici v kartě Přiznání k DPH a v tomto místě je k dispozici:

Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení.
V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení je podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

V Kaskádě je pak export dostupný v modulu Knihy a výkazy / Výkazy / Dialog Výkazy agendy DPH / karta Kontrolní hlášení.

Jak je to s daty pro kontrolní hlášení

Jak je řečeno výše, naprosto všechny informace pro obsah výkazů jsou čerpány z dokladů, kde lze mj. na kartě Rekapitulace ovlivnit, do jaké věty kontrolního hlášení bude doklad zařazen.

Při vstupu do dialogu Výkazy agendy DPH (nebo přepnutí období během práce v dialogu) program načte data z dokladů příslušného období a zaznamená je do pomocných tabulek, určených pro následný export výkazu. Uživatel má v dialogu možnost tlačítkem vyvolat nové generování dat, což má smysl v případě, že mezitím změnil obsah nějakého dokladu.

Data do tabulek se negenerují u již uzavřených období, použijí se data, která byla nagenerovaná v okamžiku uzavření příslušného období, která se již nemění.

One Stop Shop (OSS)

One Stop Shop je elektronický systém mezi státy EU, který má za úkol zjednodušit povinnosti související s DPH v EU.
Dodavatel zboží (firma) tohoto systému může využít tehdy, když prodává zboží koncovým spotřebitelům v jiných zemích EU a překročil limit pro registraci (10 tisíc EUR/rok). V takovém případě je jednodušší zaregistrovat se do režimu OSS než se registrovat v každém státě EU, kam prodává zboží.
Režim OSS slouží pouze k odvodu DPH v ČR u vybraných plnění, která jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům (B2C) do jiných států EU a u kterých vzniká dodavateli povinnost odvodu DPH v členském státě spotřebitele (členský stát spotřeby).
Více informací o režimu OSS je k dispozici na internetu (např. zde).

Co je nutné provést pro zprovoznění režimu OSS v Kaskádě

Po zadání příslušných identifikačních údajů a sazeb DPH se začne program v některých případech chovat jinak.

Hlavní rozdíl je ve vyhodnocování výchozího stavu údaje Místo plnění v prohlížeči faktury vydané při prodeji osobě mimo tuzemsko. Pro režim OSS u volby Místo plnění budou k dispozici navíc 3 nové možnosti, které celý proces usnadňují, především pak přiřazení nebo nabídka příslušných druhů DPH k řádku dokladu.
Dále je zajištěno, aby program automaticky přepisoval sazby DPH v kartě Rekapitulace dokladu sazbami, které platí v zemi aktéra dokladu, pokud jsou tyto sazby pro příslušnou zemi v Kaskádě zadány (pokud ne, program na tuto skutečnost upozorní). Prodej v režimu OSS koncovému zákazníkovi je prováděn vč. DPH v sazbě platné v dané koncové zemi.

Export dat OSS do XML

Data jednotlivých režimů OSS jsou k dispozici v modulu Knihy a výkazy / Výkazy / Dialog Výkazy agendy DPH / karta One Stop Shop. Částky jsou vždy uvedeny v měně EUR (částky v jiné měně než EUR jsou přepočteny příslušným kurzem zadaným u evropské centrální banky).
Zde lze provést i export do XML ve struktuře, která je požadována elektronickým systémem mezi státy EU.

Souhrnné hlášení

V Kaskádě je souhrnné hlášení implementováno formou exportu příslušných dat do XML formátu ve struktuře, která je požadována Generálním finančním ředitelstvím na svých webových stránkách Finanční správy ČR.

Export je dostupný v modulu Knihy a výkazy / Výkazy / Dialog Výkazy agendy DPH / karta Souhrnné hlášení. V témže místě je dostupný tisk, který slouží jako podklad pro souhrnné hlášení a obsahuje detailní rozpis dokladů dle jednotlivých aktérů a jejich DIČ.

Bližší informace o možnostech exportu do XML jsou k dispozici v kapitole Export dat do dokumentu ve formátu XML.

Výpis z evidence pro daňové účely dle § 92a zákona o DPH

Podpora tohoto hlášení je v Kaskádě implementována formou exportu příslušných dat do XML formátu ve struktuře, požadované Generálním finančním ředitelstvím.

Kaskáda nabízí export pouze v obdobích starších než prosinec 2015, neboť od ledna 2016 není tento výkaz vyžadován, je nahrazen kontrolním hlášením.

Export lze provádět pouze za takové období DPH, které je již uzavřeno.
Více se dočtete v samostatné kapitole helpu DPH - výpis z evidence pro daňové účely dle § 92a zákona o DPH.

Příbuzná témata: