Karta Obsah Dodacího listu / Objednávky

Smysl karty

Tato karta je základním prostředkem k manipulaci s obsahem (řádky) dodacího listu / objednávky.

Kde je k dispozici

Karta je součástí prohlížeče Dodacího listu vydaného, Dodacího listu přijatého, Objednávky od zákazníka, Objednávky k dodavateli a Objednávky výroby

Panel nástrojů pro manipulaci s řádky obsahu

Novy.ico(1 kb)

Nový řádek výběrem produktu.

 

Tato funkce umožňuje zadat nový řádek výběrem produktu. Pokud však chcete založit "neproduktový" řádek (volný řádek, který nemá odkaz na žádný produkt), pak přidržte při kliknutí na toto tlačítko klávesu <Shift>, tím se dostane prohlížeč řádku do patřičného stavu "volného zadávání".

Editovat.ico(1 kb)

Editovat napozicovaný řádek obsahu

 

Pokud to okolnosti umožňují, otevře se prohlížeč řádku dodacího listu v editačním režimu.

Smazat.ico(1 kb)

Smazat napozicovaný řádek obsahu

 

Smazání řádku obsahu je možné pouze za určitých okolností.
Záleží na stavu objektu (dodacího listu / objednávky), přístupových právech, stavu konkrétního řádku (zda jsou/nejsou připojeny související řádky dalších dokladů ...), v neposlední řadě i na nastavení uživatelské preference Mazáním řádku DL mazat i související řádky jiných dokladů.
Pokud potřebujete smazat všechny řádky obsahu, použijte funkci Smazat všechny řádky v plovoucím menu.

Pohled.ico(1 kb)

Otevřít prohlížeč řádku dodacího listu

186_produkty.ico(1 kb)

Otevřít prohlížeč produktu

Další dvě tlačítka v panelu nástrojů umožňují posunout řádek dolů 050_Sipka_dolu.ico(1 kb) nebo nahoru 051_Sipka_nahoru.ico(1 kb) pro nastavení pořadí napozicovaného řádku s ohledem na nastavené setřídění položek obsahu.
Pozor: nezaměňujte tyto tlačítka s přesunem (napozicováním se) na další řádek.

084_Strom.ico(1 kb)

Přepnout zobrazení obsahu jako strom

 

Tato volba je standardně dostupná pouze u řádků výrobních objednávek a dodacích listech vydaných.
Tento způsob pohledu umožňuje lepší orientaci v seznamu produktů (výrobků), protože je vidět jejich rozpad na subprodukty, neposkytuje však informace, které jsou obsažené ve sloupcích při zobrazení v tabulkové podobě.

Tento režim (oproti zobrazení v tabulkové podobě) umožňuje prostřednictvím myši přetahovat položky a vytvořit tak hierarchickou strukturu. Má to smysl. např. pro EDI-export dokladů, kde je nutno zajistit informaci o tom, které položky jsou umístěny ve kterých obalech apod.
Tip: Pokud pracujete s obaly, můžete pro zařazení položek do určitého obalu využít funkce Vložit položky do tohoto obalu. Tato položka plovoucího menu je dostupná pouze když napozicovaný řádek je produktovým řádkem, a tento produkt má nastaven druh "Obal".

POZOR: Při tomto typu zobrazení není ošetřeno občerstvení (refresh) stromu při zapnuté funkci špendlík.

Zobrazení ve stromovém uspořádání je možné prostřednictvím servisního technika zapnout i u jiných druhů, než je uvedeno v úvodu. Jde o uživatelské nastavení, které je možné změnit po provedení analýzy Vašich potřeb.
Lze přitom také ošetřit stav objektu. Tedy rozhodnout, kdy se strom má nabízet a kdy je povolena jeho editace.

082_Jen_tabulka.ico(1 kb)

Zobrazit seznam produktů v tabulkové podobě.

 

Tato volba je dostupná pouze u řádků výrobních objednávek a dodacích listech vydaných.

005_Filtr.ico(1 kb)

Filtr

 

Součástí podmenu tohoto tlačítka jsou k dispozici filtry, které omezí množinu řádků dodacího listu nebo objednávky.

 • Skrýt zrušené a vykryté položky obsahu
  Tento filtr je k dispozici pouze u objednávek.

 • Filtr podle dodacího listu
  Tento filtr je k dispozici pouze u objednávek.
  Tento filtr se mění v závislosti na hodnotách právě napozicovaného řádku.

  • Pouze položky z dod.listu "XXX"
   Program nastaví filtr na řádky, které jsou v dodacím listu "XXX". "XXX" je číslo dodacího listu do nějž je zařazen napozicovaný řádek objednávky.
   Při kliknutí na položku menu současně se stisknutou klávesou <Ctrl> dojde k nastavení filtru na řádky, které nejsou v žádném dodacím listu zařaezeny a nejsou zrušené.

  • Pouze položky, které nefigurují v žádném DL
   Program nastaví filtr na řádky, které nejsou v žádném dodacím listu zařazeny a nejsou zrušené. Tato volba je dostupná tehdy, když jste napozicováni na řádku objednávky, který není zařazen do dodacího listu.
   Chování je stejné, jako předchozí možnost s přidržením klávesy <Ctrl>.

 • Pouze účel "XXX"
  Tento filtr se mění v závislosti na hodnotách právě napozicovaného řádku.
  Filtr lze zapnout / vypnout i dvojklikem myši nebo klávesou <Enter> ve sloupci "Účel dodávky".

 • Pouze produkt "XXX"
  Tento filtr se mění v závislosti na hodnotách právě napozicovaného produktového řádku.
  V případě, že jste napozicovaní na produktovém řádku a zapnete tento filtr, omezí se množina řádků pouze na řádky daného produktu.
  V případě, že jste napozicovaní na neproduktovém řádku a zapnete filtr, omezí se množina řádků na všechny neproduktové řádky.

 • Pouze OM "XXX"
  Tento filtr je dostupný pouze v případě, že v hlavičce objednávky je nastaven účel dodávky na "Prodej dle měřených odběrů". Filtr se mění v závislosti na hodnotách OM právě napozicovaného řádku.
  V případě, že jste napozicovaní na řádku odkazující se na určité odběrní místo a zapnete tento filtr, omezí se množina řádků pouze na řádky odkazující se na toto odběrní místo.
  V případě, že při zapnutí filtru přidržíte klávesu <Shift>, zobrazí se dilog pro volbu odběrního místa. Po vyplnění OM a potvrzení dialogu program omezí množinu pouze na řádky odkazující se na toto odběrní místo, nebude brán zřetel na právě napozicovaný řádek.

 • Pouze s doporučením "XXX"
  Tento filtr se mění v závislosti na hodnotách právě napozicovaného řádku.
  Filtr lze zapnout / vypnout i dvojklikem myši nebo klávesou <Enter> ve sloupci "Doporučení".

 • Pouze položky s přirážkou pod limitem
  Zapnutím tohoto filtru omezíte množinu položek pouze na takové, jejichž prodejní cena je pod minimální přirážkou.
  Tento filtr se může hodit v situaci, kdy program upozorní uživatele, který je pro tyto účely v globální konfiguraci pověřen, na "podkročení" minimální přirážky a ten pak následně kontroluje právě řádky s tímto rozporem.
  Více viz. kapitola Obchodní přirážky, marže a rabaty.

 • Pouze položky s předpokl. problémem při výdeji
  Tento filtr je k dispozici pouze u dodacího listu vydaného, objednávky od zákazníka a objednávky výroby a je zásadním způsobem ovlivněn nastavením globální konfigurace Záporný zůstatek při výdeji kontrolovat "striktně".
  Zapnutím tohoto filtru omezíte množinu položek pouze na takové, u nichž k datu uskutečnění daného dokladu existuje předpoklad problému při výdej, např. výdej do mínusu, neexistující skladová karta, apod.
  Kromě tohoto filtru je v prohlížeči dodacího listu vydaného k dispozici:

  • objektová tisková sestava "Předpokládaný problém při výdeji", která vypíše položky s očekávaným problémem,

  • možnost zapnout si v uživatelských preferencích volbu Při vystavení DL vyd. a skl. výd. kontrolovat očekávané problémy, která zajistí to, aby program před vystavením dokladu provedl kontrolu těchto problémů a pokud nějaké zjistí, tak aby přímo nabídl tisk sestavy s přehledem problémů.

Setrideni.ico(1 kb)

Nastavení výchozího setřídění položek obsahu

 

Nastaví výchozí setřídění položek obsahu dokladu.

063_Tisk_dokladu.ico(1 kb)

Rychlý náhled

 

Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí / skryje panel s detaily napozicovaného řádku.

Tlačítko pro manipulaci s řádky objednávky ve vazbě na DL

 
 • Toto tlačítko je dostupné pouze v obsahu objednávek a to pouze v situaci, kdy je v uživatelských preferencích zapnuta volba V obsahu objednávek nabídnout přímý zápis do DL.

 • Toto tlačítko má další podmenu, jehož položky jsou dostupné dle aktuální situace a stavu řádku objednávky.

 • Samotný název tlačítka, jeho ikona a funkce se mění v závislosti na aktuální situaci a stavu řádku objednávky, na kterém jste napozicováni.
  Dá se říci, že jako výchozí funkce a název tohoto tlačítka je dle kontextu vybrána ta nejvhodnější z položek jeho podmenu.

 • Pro zvolení DL / zařazení řádku do DL / vyřazení řádku z DL lze místo klikání myší na toto tlačítko také využít klávesových zkratek, které jsou následující:

  • <Enter> - tuto klávesovou zkratku je možné použít pouze ve sloupci "Předpokl.příjmy"
  • <Ctrl+A> - tuto klávesovou zkratku je možné použít kdekoliv v řádku obsahu

Jednotlivé položky podmenu tohoto tlačítka jsou následující

Zvolit DL pro záznam položek

V situaci, kdy není zvolen žádný dodací list pro zařazování, je tato položka menu použita jako výchozí. To je vždy v situaci, kdy otevřete příslušnou objednávku.
Po zvolení této volby se zobrazí malý dialog "Dodací list", který umožňuje výběr existujícího, vytvoření nového a případně zobrazení dodacího listu, do nějž chcete položky z objednávky zařazovat.
Pro výběr existujícího DL, je seznam ve výchozím stavu filtrován podle aktéra a jsou zobrazeny pouze nevystavené dodací listy.

Řádky, které jsou do daného DL zařazené budou označeny zelenou barvou, případně jen ve sloupci s názvem, pokud máte v uživatelských preferencích zapnutou volbu Vybarvování řádků dodacího listu a objednávky v závislosti na účelu dodávky.

Zrušit předvolbu cílového DL

Touto volbou rušíte předvolbu dodacího listu pro zařazování. Uvedete tím kartu obsah do výchozího stavu, tedy stejně, jako kdyby jste prohlížeč objednávky znovu otevřely.

Otevření prohlížeče DL

Otevře prohlížeč dodacího listu zvoleného v předchozím kroku.

Vložit do {číslo dodacího listu}

Napozicovaný řádek vloží do předem vybraného DL, jehož číslo je zobrazeno v názvu tlačítka/podmenu

Vyjmout z {číslo dodacího listu}

  Napozicovaný řádek vyjme z předem vybraného DL, jehož číslo je zobrazeno v názvu tlačítka/podmenu

Seznam řádků

Nejdůležitější je seznam jednotlivých řádků obsahu. K řádku napozicovanému v této části se vztahují informace zobrazované v ostatních částech karty.

Sloupec "Doporučení"

Tato informace prezentuje doporučení, plynoucí nejen ze stavu příslušného řádku dokladu (objednávky), ale také ze stavu ostatních dokladů a objednávek, týkajících se příslušného produktu. Zásadně je ovlivněna preferencemi Při stanovení doporučení preferovat glob. bilanci a Standard. rozsahy položek ctít při stanovení doporučení.
Program pro příslušný produkt posuzuje skladovou zásobu, předpokládané příjmy i výdeje, stav položek souvisejících objednávek a jejich časování ... a na základě toho všeho stanoví doporučení.
Jde o důležitý (pomocný) údaj pro orientaci prodejců i zásobářů, pro jejich aktivity ohledně příslušného řádku s produktem.

V kartě obsah jsou hodnoty tohoto sloupce "Doporučení" rozlišeny patřičnou barvou pro lepší přehled o stavu řádku.


V seznamu není standardně zobrazen sloupec:

Co ovlivňuje setřídění položek obsahu

Pořadí jednotlivých položek v obsahu dokladu je závislé na tom, zda má uživatel

Přitom první dva body definují výchozí nastavení setřídění obsahu, které lze (pokud je setřídění jiné než výchozí) nastavit kliknutím na tlačítko Setrideni.ico(1 kb) v panelu nástrojů.

Barevné rozlišení řádků

V případě, že má uživatel v uživatelských preferencích zapnutou volbu V obsahu OBJ/DL podbarvit řádky tabulky dle účelu dodávky, pak budou jednotlivé řádky podsvíceny barvou specifickou danému účelu dodávky.
POZOR: Pokud má uživatel kromě použití barev (popisovaných v tomto odstavci) zapnutou také uživatelskou preferenci V obsahu objednávek nabídnout přímý záznam do DL, mohou být (za situace popsané u této uživatelské preference) uživatelské barvy účelu dodávek ignorovány.

Volby v plovoucím menu nad seznamem řádků:

Pravý panel

Vpravo od seznamu řádků je panel s detaily (základní a doplňující údaje) napozicovaného řádku.

Podkarta Varianty

Tato podkarta, která obsahuje seznam všech variant dané objednávky (nabídky), je k dispozici pouze v prohlížeči objednávky od zákazníka a to za předpokladu, že u dané objednávky existuje alespoň jedna varianta nabídky.
Zaškrtnutím/odškrtnutím lze položku k dané variantě přiřadit nebo naopak vyřadit.

Spodní panel

Dolní část karty zobrazuje druhy dokladů a řádky v dokladech těchto druhů, které souvisí s napozicovaným řádkem Dodacího listu.

Příbuzná témata: