Strom složek note_blue.jpg(995 b)

Strom složek je velmi důležitým a komplexním prvkem uživatelského rozhraní Kaskády. Ačkoliv hovoříme o stromě složek, je nutno chápat to jako určité zjednodušení. Na první pohled se jedná o stromovitě uspořádané uzly prezentované různými ikonami a názvy. Některé z těchto uzlů zpřístupňují určité speciální režimy a zobrazovače (Start, Kalendář, apod.) jiné jsou opravdu složkami v běžném slova smyslu, do kterých můžete vkládat různé objekty podle pravidel popsaných dále.

V různých modulech figuruje Strom složek v různých modifikovaných podobách. Základní odlišností bývá to, že jsou zobrazeny pouze některé druhy složek podle toho, ve kterém modulu mají či nemají smysl a v řadě případů také podle Vašeho uživatelského nastavení.

Další proměnlivost spočívá v systému přístupových práv a to především ve větvích sdílených složek, zde se každému uživateli mohou zobrazovat jiné složky v závislosti na jeho přístupových právech.

Strom složek je vždy umístěn v levé části okna v navigačním prostoru a kliknutím na určitý uzel ovlivňujete to, co se zobrazuje v hlavní pracovní ploše. Může to být seznam objektů obsažených v dané složce nebo graficky zpracovaný Deník, Kalendář, seznam úkolů apod.

Vlastní pořadí složek lze provést v prohlížeči Složky.

Povolení / zakázání zobrazení jednotlivých uzlů ve stromě složek lze nastavit v Konfigurace / Uživatelská nastavení / Uživatelské preference pro modul Agenda / Strom složek.

Hlavní větve stromu

RootToday.ico(1 kb)

Start

 

Uzel Start nemá další členění. V pracovní ploše zobrazuje řadu aktuálních informací pro denní práci. Může sloužit jako základní pracovní prostor, rozcestník, výchozí bod pro další činnosti uživatele.

RootInBox.ico(1 kb)

Inbox

 

Inbox slouží jako univerzální vstupní schránka pro všechny příchozí informace přihlášeného uživatele.

RootTasks.ico(1 kb)

Úkoly

 

Je to speciální uzel, který v pracovní ploše zobrazí Vaše úkoly.

RootCalendar.ico(1 kb)

Kalendář

 

Je to speciální uzel, který v pracovní ploše zobrazí Váš kalendář.

Mail.ico(1 kb)

Komunikace

 

V této větvi složek je vše co potřebujete k práci s elektronickými zásilkami.

Kromě zobrazování "schránek" distribučních seznamů lze také zobrazit "schránky" všech uživatelů.
Každý uživatel samozřejmě u ostatních uvidí právě a pouze ty zásilky, které jsou pro něj z hlediska přístupových práv dostupné.
Povolení / zakázání těchto složek se provede v uživatelských preferencích, přitom administrátor to může (tak jako u každé jiné volby v Uživatelských preferencích) povolit / zakázat globálně (všem bez možnosti změny).

Pod tímto uzlem jsou navíc speciální složky

RootDataBox.ico(1 kb)

Databox

 

Složka Databoxu umožňuje organizování objektů Kaskády bez ohledu na jejich druh. Na rozdíl od např. dokumentových složek, do kterých lze vkládat pouze dokumenty nebo složek kontaktů, do kterých lze vkládat pouze kontakty, do Databoxu lze vkládat objekty libovolného druhu.

Kontakt.ico(1 kb)

Kontakty

 

Zde je kořen privátních složek kontaktů přihlášeného uživatele. V poduzlech jsou vaše další privátní složky a větev sdílených složek (viz. popis Privátní nebo sdílené složky v této kapitole). Dále jsou zde speciální systémové složky:

 • Veškeré Kontakty, která zpřístupňuje veškeré kontakty uložené v databázi. Kliknutím na tuto složku se pro potvrzení zobrazení objektů této složky otevře dialog Zobrazit Veškeré Kontakty.

 • Skupiny uživatelů, distribuční seznamy, která zpřístupňuje nejen skupiny uživatelů existující ve vaší instalaci Kaskády, ale také distribuční seznamy a jejich členy. Toto rozdělení usnadňuje práci s těmito seznamy, i jejich použití pro adresaci zásilek.

 • Kontakty s nevyfakturovanými dodávkami, která v pracovní ploše modulu zobrazí seznam kontaktů, u kterých existují vystavené dodací listy (resp. řádky dodacích listů), které nejsou vypořádané (vyfakturované).

 • Obchodní příležitosti, která zpřístupňuje v pracovní ploše specializovaný box pro nastavení filtrů, týkajících se atributů obchodních příležitostí a seznam kontaktů s odpovídajícími atributy obchodní příležitosti.

090_Analyza.ico, 26kB

Přehled výnosů a nákladů (čerpáno z účetních dat)

 

Složka Přehled výnosů a nákladů v pracovní ploše modulu Kontakty zobrazí ( pro zvolené období) seznam kontaktů, na jejichž konto se v daném období účtovaly nějaké náklady / výnosy, se sumární informací o nákladech / výnosech, resp. bilanci. Tato složka je k dispozici pouze v modulu Kontakty. Více viz. kapitola Přehled výnosů a nákladů (čerpáno z účetních dat).

Dokument.ico(1 kb)

Rozbor prodejů a nákupů (čerpáno z DL/OBJ)

 

Jde o speciální druh uzlu v modulu Produkty nebo Kontakty jehož zobrazení ve stromě je podmíněno zapnutím volby Podpora rozboru prodejů/nákupů dle DL/OBJ v globální konfiguraci na kartě Kontakty.

Složka poskytuje poskytuje pohled na data uskutečněných nákupů a prodejů produktů podle aktérů a obchodníků za příslušné zvolené období s dalšími možnostmi filtrování.

Více viz. samostatná kapitola Rozbor prodejů a nákupů (čerpáno z DL/OBJ).

Slozka.ico(1 kb)

Osobní a ochranné pracovní pomůcky (OOPP)

 

Jde o speciální druh uzlu v modulu Produkty.

Více viz. samostatná kapitola Osobní a ochranné pracovní pomůcky (OOPP).

Dokument.ico(1 kb)

Dokumenty

 

Je zde kořen privátních složek dokumentů. Do této složky bude automaticky vložen nový dokument, pokud jej nebudete přímo vytvářet v rámci jiné složky. V dalších úrovních jsou Vaše další privátní složky a větev dokumentových složek sdílených.

 • Objednávky od zákazníků, Objednávky k dodavatelům, Objednávky výroby

  Tyto kořenové uzly nezobrazují žádná data, jde jen o kořen stromu. V poduzlech jsou k dispozici matriční vyhledávací složky pro všechny stavy, ve kterých se objednávky mohou nacházet (nezávazné, závazné, vyřešené a stornované a jejich další podrobnější členění podle toho, zda jsem či nejsem prodejce, realizátorem, obchodníkem, ...).

 • "Produkty v objednávkách ..."

  Tento speciální uzel umožňuje v pracovní ploše filtrovat seznam produktů na ty, které se vyskytují v objednávkách zvoleného zákazníka / dodavatele.

 • Plán výroby

  Tento speciální uzel umožňuje v pracovní ploše zobrazit kumulativní přehled produktů, které jsou v objednávkách výroby.
  Více viz. samostatná kapitola Plán výroby.

 • Produkty pro tvorbu obj. k dodav.

  Jde o prostor pod uzlem Objednávky k dodavatelům pro pohodlné objednávání produktů od dodavatelů.
  Více viz. samostatná kapitola Produkty pro tvorbu objednávek k dodavatelům.

Slozka.ico(1 kb)

Požadavky

 

Je zde kořen privátních složek požadavků. Do této složky bude automaticky vložen nový požadavek, pokud jej nebudete přímo vytvářet v rámci jiné složky. V poduzlech jsou Vaše další privátní složky a větev požadavkových složek sdílených.

produkty.ico(1 kb)

Produkty

 

Je zde kořen privátních složek produktů. Tento kořenový uzel nezobrazuje žádná data, jde jen o kořen stromu. V poduzlech jsou Vaše další privátní složky a větev produktových složek sdílených. Mezi sdílené složky patří i složka Veškeré Produkty v níž se zobrazují všechny produkty bez ohledu na jejich druh či složku do které jsou zařazeny. Do této složky bude také automaticky vložen nový produkt bez ohledu na to zda jej budete vytvářet v rámci jiné složky.

majetek.ico(1 kb)

Veškerý dlouhodobý majetek

 

Jde o systémovou složku, která má za úkol zobrazit všechny objekty druhu Majetek bez dalšího filtrování. V této složce lze pracovat jako v jakékoliv jiné složce, kromě možnosti zakládat v ní další podsložky.

predmet.ico(1 kb)

Předměty

 

Je zde kořen privátních složek předmětů. Tento kořenový uzel nezobrazuje žádná data, jde jen o kořen stromu. V poduzlech jsou Vaše další privátní složky, složka Veškeré Předměty v níž se zobrazují všechny předměty bez ohledu na jejich druh či složku do které jsou zařazeny a kořen sdílených složek. Ve složce Veškeré předměty se automaticky zobrazí každý nový předmět, bez ohledu na to, zda jej budete vytvářet v této nebo kterékoliv jiné složce.

Bank_doklad.ico(1 kb)

Veškeré doklady

 

Jde o strom všech druhů dokladů. Zobrazuje všechny objekty druhu Doklad a jeho poddruhů. Rozkliknutím stromu a napozicováním na příslušný druh dokladů v kombinaci s filtrovacím panelem je možné zobrazit pouze určitou množinu dokladů, které uživatele zajímají a kterým se chce věnovat. Pomocí tlačítka Vytvořit vyhledávací složku... lze nastavený filtr uložit jako vyhledávací složku do uzlu Dokladové složky a použít ji bez nutnosti opětovného nastavování všech filtrovacích podmínek.

Ucet_doklad.ico(1 kb)

Dokladové složky

 

Je zde kořen privátních složek dokladů. V poduzlech jsou Vaše další privátní složky a větev dokladových složek sdílených. Tento kořenový uzel nezobrazuje žádná data, jde jen o kořen stromu. Uspořádání do stromu umožňuje vytvořit hierarchicky tvořenou strukturu složek, která je postavena nad doklady všech druhů. Spolu s dodávkou informačního systému je zde k dispozici řada sdílených složek, které tvoří základní množinu o níž je dodavatel systému přesvědčen, že najde své uplatnění. Tyto dodané složky je pak možné uživatelsky nebo za pomoci dodavatele IS libovolně doplňovat dle potřeb.

SlozkaModra.ico(1 kb)

Sklady, Pokladny, Bankovní účty

 

Uzly Sklady, Pokladny a Bankovní účty si jsou velmi podobné. Představují speciální druh složek zásobníků majetku. Napozicováním se na složku určitého zásobníku, dojde k zobrazení dokladů vytvořených v rámci tohoto zásobníku.
Stisknutím pravého tlačítka myši na uzlu představujícím zásobník je možné vyvolat kontextové menu s možností zobrazit prohlížeč. Tím dojde k otevření prohlížeče příslušného zásobníku. Zde je pak také možno zobrazit doklady v rámci tohoto zásobníku, navíc je však možné sledovat evidované produkty na tomto skladu a jejich obraty a pohyby v obdobích.

Ucet_doklad.ico(1 kb)

Párovatelné doklady k datu

 

Jedná se o speciální druh uzlu, který v hlavní pracovní ploše ploše nezobrazuje běžný seznam dokladů, ale umožňuje vytěžit informace ze všech párovatelných dokladů ke konci nějakého období. Navíc lze tyto doklady ještě několika způsoby nafiltrovat a tak dostat příslušnou množinu dokladů, která může posloužit např. jako podklad pro cashflow, nebo jako obraz o závazcích či pohledávkách určité firmy atd. K dispozici je zde také detailní rozpis dle platebního kalendáře.
Detailnější popis uzlu je uveden v kapitole Párovatelné doklady k datu.

Dodaci_list_vydej.ico(1 kb)

Dodávky

 

Jde o speciální druh uzlu jehož zobrazení ve stromě je podmíněno existencí šablon, které mají určité speciální nastavení. Pomocí tohoto uzlu jsou řešeny exporty dat dodávek (dodacích listů vydaných) ve speciálních formátech.

Chování uzlu je specifické v tom, jaká data zobrazuje. Základní členění uzlu je závislé na existenci a počtu šablon typu Dodávka. Jednoduše se dá říci, že co šablona to jeden uzel ve stromě. Název uzlu je brán ze šablony. Je tedy vhodné v těchto šablonách uvádět rozumné názvy. Vhodným řešením je uvést do jména složky název firmy, pro kterou bude šablona použita a jejichž dodací listy v ní budou zařazeny. Např. "Dodávka pro XY s.r.o.".

V závislosti na napozicovaném uzlu se v ploše zobrazuje buď seznam složek typu "Dodávka" nebo seznam dodacích listů zařazených do konkrétní dodávky.

Konfiguraci, konkrétní detaily způsobu použití a tvorbu exportních definic konzultujte s dodavateli informačního systému.

Slozka.ico(1 kb)

Intrastat

 

Intrastat je speciální druh uzlu jehož zobrazení ve stromě je podmíněno zapnutím funkčnosti v konfiguraci a existencí šablon, které mají určité speciální nastavení. V rámci tohoto uzlu jsou řešena intrastacionální hlášení za jednotlivé měsíce.
Uzel je dále rozčleněn na dvě fixní větve, které rozdělují měsíční hlášení dle stavu na:

 • Intrastat - měsíce uzavřené
  Jde o měsíční hlášení, která již byla vyexportována a uzavřena pro další editaci.

 • Intrastat - měsíce otevřené
  Jde o měsíční hlášení, které je právě připravované, nebo dopředu vytvořené složky pro období, která teprve nastanou

Obsahem těchto dvou podsložek je pak seznam složek typu Intrastat nafiltrovaný podle toho, zda je období již uzavřené nebo je ještě otevřené. Dvojklikem na příslušnou složku v seznamu se zobrazí příslušný prohlížeč složky dokladů kde je možné provádět další činnosti.
Kromě seznamu vpravo jsou tyto složky zobrazeny jako podvětve stromu. Při napozicování na příslušnou větev dojde v pravé části k zobrazení dodacích listů, které jsou do příslušné složky zařazeny. Informace o jejich položkách se pak exportují z Kaskády pro další využití.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že je vhodné tyto složky pojmenovávat tak, aby jak v seznamu, tak ve stromě byly snadno a jednoznačně identifikovatelné. Např. z názvu "Intrastat 2009/01" je jasné, že jde o měsíční hlášení za měsíc leden 2009.
Konfiguraci a implementaci Intrastatu ve firmě je vhodné konzultovat s dodavateli informačního systému.

Dokument.ico(1 kb)

Ceníky prodejní, Ceníky nákupní

 

Uzel slouží pouze ke zobrazení seznamu všech prodejních / nákupních ceníků. Účelem tohoto uzlu je jednoduché a rychlé vyhledání příslušného ceníku. Zcela úmyslně je tento uzel umístěn v rámci uzlu Produkty, protože produkty úzce souvisejí s ceníky a naopak.

RootJournal.ico(1 kb)

Deník

 

Speciální uzel, kliknutím na něj zobrazíte v pracovní ploše v grafické podobě informace o objektech, se kterými jste pracovali v určitém čase. Lze se tak velmi pohodlně vrátit k těm objektům, se kterými jste pracovali před okamžikem nebo například včera či před týdnem. Dvojklikem na kterýkoliv objekt otevřete jeho prohlížeč a můžete s ním pracovat, případně můžete využít vyvolání různých činností z plovoucího menu nad konkrétním objektem (bez nutnosti otevření prohlížeče objektu).

Privátní nebo sdílené složky

O privátních a sdílených složkách hovoříme v případě těch větví stromu, které představují složky v pravém slova smyslu. Netýká se to tedy Inboxu, Kalendáře, Úkolů, Deníku apod. Naopak - jde o složky Komunikací, Kontaktů, Dokumentů, Databox.

V Kaskádě existují tři možné stavy z hlediska sdílení

Pokud máte pochybnosti o stavu složky, ověřte si jej prostřednictvím dialogu Vlastnosti objektu, který vyvoláte prostřednictvím plovoucího menu nad složkou. V dialogu na kartě Obecné zjistíte kdo je osobním a skupinovým vlastníkem, na kartě Práva pak zjistíte, zda je složka přístupná pro někoho dalšího.

Je tedy zřejmé, že sdílení složek velmi těsně souvisí s problematikou přístupových práv.

Práce se stromem složek

Matriční složky

Jsou to speciální složky, které

Funkce v plovoucím menu

Popis jednotlivých funkcí plovoucího menu je v samostatné kapitole Plovoucí menu.

Příbuzná témata: