Plovoucí menu

Plovoucí menu poskytuje uživateli funkce, které mají smysl v určité části okna. Dostupné je po stisknutí pravého tlačítka myši nebo speciální klávesy na klávesnici nebo klávesové zkratky <Shift+F10>.

Jedná se o standardní prvek Windows a v Kaskádě je používán obvyklým způsobem.

Dále jsou popsané některé typické případy použití plovoucích menu, které se vyskytují v podobné formě v mnoha místech Kaskády.

Plovoucí menu nad seznamem datových objektů

Plovoucí menu nad seznamem datových objektů je důležitým ovládacím prvkem, se kterým budete zřejmě velmi často pracovat. Obsahuje nejčastěji používané funkce, řada z nich je shodná s funkcemi v hlavním menu.

Funkce v menu lze orientačně rozdělit do následujících skupin, skupiny jsou v menu obvykle odděleny separátory (vodorovná oddělovací čára):

Novy.ico(1 kb)

Volby pro vytváření nového objektu

 

Vytváření nových objektů je činnost, kterou budete provádět velmi často. V Kaskádě je proto věnována značná pozornost usnadnění této činnosti a zpřístupnění potřebných voleb právě tam, kde je to nejčastěji potřeba. Plovoucí menu nad seznamem objektů je jedním z míst, kde máte k dispozici volby pro vytvoření nového objektu.
Důležitou otázkou, kterou je zde nutno vyřešit je otázka "Jaký druh objektu se bude vytvářet?". Někdy je to jasné a jednoznačné, to je především v situaci, kdy je zobrazen seznam objektů jednoho určitého druhu (například seznam organizací). Jindy je otázka podstatně složitější, například v databoxu jsou zobrazeny objekty libovolného druhu a lze si tedy představit, že existuje požadavek vytvoření nového objektu libovolného druhu.
Jak napomoci k co nejsnadnější volbě? Kaskáda řeší tuto otázku prostřednictvím dvou mechanismů:

  • Pamatuje si několik posledních druhů, které byly v podobné situaci nově vytvářeny.
  • Nabízí formou podmenu všechny druhy, které v dané situaci přichází z technického hlediska v úvahu.

Posledních sedm druhů, které byly v podobné situaci vytvářeny, je přímo nabídnuto v dynamicky sestaveném plovoucím menu. Tyto volby máte tedy velmi přímočaře k dispozici a můžete je znovu používat.

Položka menu Novy.ico(1 kb) Nový - další druhy... z plovoucího menu zpřístupňuje další podmenu, které se postupně větví a obsahuje volby pro všechny druhy, které technicky v danou chvíli přichází v úvahu. Zvolit příslušný druh tímto způsobem je trochu zdlouhavější, ale po jeho vyhledání již bude příště zařazen do "posledně použitých" a zobrazí se přímo v plovoucím menu.

V případě, že v dané situaci není vytváření nových objektů možné (například v Inboxu apod.), nejsou položky v plovoucím menu obsaženy, nebo obsaženy jsou, ale jsou nedostupné.

Novy.ico(1 kb)

Nový související objekt

 

Tato položka plovoucího menu zpřístupňuje podmenu s několika dalšími volbami. Podobně jako v minulém odstavci i zde se jedná o vytvoření nového objektu. Rozdíl je však velmi zásadní. Objekt, který bude prostřednictvím těchto voleb vytvořen, bude propojen s tím objektem, který je právě napozicován v seznamu objektů. Je zde k dispozici pouze několik málo druhů, které jsou ale velmi často používány. Uživatelsky nelze množinu těchto druhů ovlivnit.

Typická situace, kterou lze prostřednictvím těchto voleb řešit, je následující:
V modulu Doklady je zobrazen seznamu objektů faktur vydaných a vy chcete zaznamenat nový Hovor, který jste v rámci této faktury vedli. Vyvoláte tedy nad touto fakturou plovoucí menu, zvolíte položku Nový související a v podmenu vyberete Nový hovor. Program automaticky v prohlížeči nového Hovoru předvyplní protistranu (použije k tomu aktéra objektu, který byl napozicován), vy zadáte potřebná data o hovoru a v okamžiku uložení propojí Kaskáda tento nový Hovor s příslušnou fakturou a aktérem.

DeleteDialog.ico(1 kb)

Odstranit...

 

Tyto volby se týkají napozicovaného objektu a umožňují buďto odstranění objektu nebo odstranění propojení tohoto objektu s nadřízenou složkou apod.

Generovani.ico(1 kb)

Činnosti s napozicovaným objektem

 

Jedná se o poměrně rozsáhlou skupinu voleb, které jsou závislé na druhu konkrétního napozicovaného objektu. Některé z těchto voleb jsou zobrazeny přímo v první úrovni plovoucího menu. Jiné činnosti jsou zobrazeny v podmenu - jsou to ty, které se týkají konkrétního napozicovaného druhu.

Tyto volby jsou totožné s volbami dostupnými v prohlížeči objektu příslušného druhu v hlavním menu pod položkou Objekt.
Díky plovoucímu menu v seznamu objektů je možno provádět činnosti s napozicovaným objektem přímo ze seznamu bez nutnosti otvírat prohlížeč a prostřednictvím jeho hlavního menu spouštět příslušné činnosti.

Volby týkající se manipulace s celým seznamem

Tato skupina obsahuje volby pro hledání v seznamu, setřídění seznamu, volání filtrovacího panelu apod. Netýkají se konkrétního napozicovaného objektu, ale seznamu jako celku.

Plovoucí menu nad stromem složek

Plovoucí menu nad stromem složek obsahuje v zásadě dvě skupiny voleb:

Příbuzná témata: